E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriDoğan Holding'de ayrılma hakkı fiyatı belirlendi---

Doğan Holding'de ayrılma hakkı fiyatı belirlendi

Doğan Holding'de ayrılma hakkı fiyatı belirlendi
16 Nisan 2018 - 09:15 www.borsagundem.com

Doğan Holding'in şirketlerinin Demirören Grubu'na satılma ile birlikte şirket çağrı fiyatını açıkladı

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılması nedeniyle ayrılma hakkı fiyatını belirledi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu, Demirören Grubu'na hisse devri kararı sonrası 1,00 TL nominal değerli pay için ayrılma hakkı fiyatı olarak 0,77 TL'nin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verdiğini açıkladı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulumuz' un 13.04.2018 tarih ve 2018/18 sayılı toplantısında;
Yazılı ve görsel medya alanında faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın önemli bir kısmının, Demirören Grubu'na satışı ile ilgili resmi görüşmelere başlandığı hususunda, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla, ilk kez 22 Mart 2018 tarihinde Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") yapıldığı ve aynı tarihte (22 Mart 2018) Şirketimiz ile Demirören Holding A.Ş. arasında bağlayıcı bir "Ön Protokol" imzalandığı,
Takiben, 6 Nisan 2018 tarihinde, yazılı ve görsel medya alanında faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın önemli bir kısmının satışı ("Hisse Satış ve Devir İşlemleri") ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında "Hisse Satış Sözleşmesi" imzalandığı ve yine aynı tarihte (6 Nisan 2018) Borsa İstanbul A.Ş.'de konuya ilişkin olarak KAP vasıtasıyla ÖDA yapıldığı,
görülerek, yapılan görüşmeler neticesinde;
1. Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamındaki "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun ilgili maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun, "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"(II-23.1.a sayılı Tebliğ) ile değişik "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 sayılı Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
2. Şirketimiz'in, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, mezkur "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklama yapılmasına,
3. Yukarıda 2'nci maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimiz'in 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın; yazılı ve görsel medya alanında faaliyet gösteren Şirketlerimiz'in önemli bir kısmının, Demirören Grubu'na satışı ile ilgili resmi görüşmelere başlandığı hususunun, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de KAP vasıtasıyla ilk kez 22 Mart 2018 tarihinde kamuya duyurulduğu da dikkate alınarak, 22 Mart 2018 tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,77 Türk Lirası (77 Kuruş) olarak belirlenmesine ve bu hususun Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmasına,

4. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

a. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri" ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP (www.kap.gov.tr)'ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)'nde yer aldığı,
b. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,

d. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,77 Türk Lirası (77 Kuruş) Türk Lirası olduğu,

e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,

g. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

h. Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususlarının da, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmasına,

5. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile varsa gerekli yasal izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 1,27
En Yüksek: 1,30
En Düşük: 1,27
Değişim -0,78 %
FK: 0,91
PD / DD: 0,50
İşlem Hacmi 17.854.243
Toplam Adet: 13.916.335
Ağırlıklı Ort.: 1,28
ETİKETLER :
YORUMLAR (10)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • xyz17 Nisan 2018 12:22

  Hisse gibi Allah cezanı versin! Lanet olsun!

 • hakkı17 Nisan 2018 11:06

  işte CHP zihniyetindeki Aydın Doğan zihniyeti Halkın yanında değil Halka zulüm etmek için varlar

 • EMRE03 Mayıs 2018 03:07

  Bos bir konusma.

 • Adalet16 Nisan 2018 22:23

  Demek dohol için hissesinin ederi 0.77 kuruş ayıp ya resmen milletlen alay ediyorlar .bir kez olsun size yıllardır güvenen elindeki avucundaki paralar ile size destek olan hissedarlarınıza kazık atmayın.

 • KILIÇ16 Nisan 2018 21:29

  NEYİN KALDI BORÇARI ÖDERSEN TAM TAKIR KURU BAKIR KALIRSIN .SONUNDA KÜÇÜM YATIRIMCI MEMSAYA DÖNECEK GİBİ ALACAK BİR ŞEY KALMADISA BU ÇAGRININ ANLAMI NE.

 • ayrılma hakkı 2.36 tl hesaplanmalı16 Nisan 2018 15:52

  DOHOL de TTK 202. maddeye göre değerleme raporu düzenlenirse, Oyak yatırım hisse başına 2.36 TL hesapladı. SPK tebliği borsa fiyatını esas alıyor ve hatalı. TTK 202. madde daha geçerli ve tebliğ yanında ttk maddesi geçerlidir. DOHOL yatırımcıları bimer den başvurup ayrılma hakkı için değerleme raporu istesin.

 • kalem17 Nisan 2018 00:11

  Güzel fikir böyle bir hak varsa yanlış hesaplanmışsa yatırımcıların yani bizim gibi ky lerin mağdur edilmemesi gerekir.

 • bitco16 Nisan 2018 15:45

  recaim,,ayrılma hakkı 0.77,,yanlış söylemişsin.

 • Cingoz16 Nisan 2018 16:58

  Kusura bakma, demek istediğim 70 kuruş bile yeterli. 77 kuruş haydi haydi yeter. Ama yine Bimere şikayet edecem, belki birkaç kuruş daha yükselir. Seçim öncesi yapabilirler.

 • cingöz16 Nisan 2018 13:20

  devletten ihale alıp inşaat işine girmezlerse, sadece gazete-televizyonculuk yaparlarsa bu şirketler bir daha kar edemez. ona göre karar vermek lazım. Ama bence 70 kuruş iyi ayrılmak için