Ana Sayfa***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Eylül 2017 - 19:03 www.borsagundem.com

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.244.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 23.900.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KERVT, TRAKERVT91A5 6.244.000 17.656.000 282,76745 KERVT, TRAKERVT91A5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.244.000 17.656.000,000 282,76745

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.
Şirketimizin 31.200.000 TL (OtuzbirmilyonikiyüzbinTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 624.400.000 (Altıyüzyirmidörtmilyondörtyüzbin) adet paya bölünmüş 6.244.000 TL (AltımilyonikiyüzkırkdörtbinTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 17.656.000 TL (OnyedimilyonaltıyüzellialtıbinTürkLirası) (%282,77) artırılarak 23.900.000 TL'ye (YirmüçmilyondokuzyüzbinTürkLirası) çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde ve her halükarda işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden önceki Şirketimiz hisse senetlerinin otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının altında olmamak koşuluyla, Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'e aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda tahsisli surette satılmasına,
Pay sahibi bilgileri
Tahsis Tutarı (TL)

Yıldız Holding A.Ş.
9.357.680

Murat ÜLKER
2.383.560

Ahsen ÖZOKUR
1.942.160

Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş.
1.765.600

Metin YURDAGÜL
882.800

Ataman YILDIZ
529.680

Orhan ÖZOKUR
441.400

Fatma Betül ÜLKER
353.120

Toplam
17.656.000

Tahsisli satış yapılan tüm gerçek ve tüzel kişi taraflardan, tahsisli sermaye artırımı nedeni ile edindikleri payları, söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de dolaşımı artırıcı nitelikte satmayacaklarına dair taahhüt alınmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 1.765.600.000 (Birmilyaryediyüzaltmışbeşmilyonaltıyüzbin) adet payların Borsada işlem gören nitelikte olmasına, İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630726


BIST