Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

13 Temmuz 2016 - 19:55 www.borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 14.06.2016
Genel Kurul Tarihi 13.07.2016
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2015 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 2.055.400 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 502.728,08-TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,
6 - Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 2.055.400 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 502.728,08-TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
12 - 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" ve "Kar Dağıtım Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
14 - Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş olup, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan bilgilendirme politikasının koşullar değişmediğinden ortaklarımızın bilgisine sunulması,
15 - Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 26. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3523 sayılı yazılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.04.2016 Tarih ve 50035491-0-00015290562 Sayılı yazılarıyla alınan izinler kapsamında hazırlanan tadil metninin ortakların onayına sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden ortakların onayına sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2015 tarihli kararıyla Şirketimize uygulanan 18.492TL tutarındaki İdari Para Cezasının yaptırımın uygulanmasında sorumluluğu olan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
18 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
20 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
21 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AVTUR 2015 Genel Kurul ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(13 TEMMUZ 2016)
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 13 TEMMUZ
2016 Çarsamba günü, saat 15.00 da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.07.2016 tarih ve 17230868 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın
Nuran DEVRİM
gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21 HAZİRAN 2016 tarih, 9101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.06.2016 tarih 16311 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 18.06.2016 tarih 13644 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 14.06.2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen
Eray YANBOL
'in toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 30.000TL sermayeye tekabül eden 3.000.000 adet hissenin asaleten ve 31.710.692-TL sermayesine tekabül eden 3.171.069.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 31.740.692TL tutarındaki payın toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Ziya KOÇALAN
tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1.
Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Ziya KOÇALAN'ın ve Toplantı Yazmanlığına Seren ÖZDEMİR'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Özgür YANAR Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Ziya KOÇALAN ve Toplantı Yazmanlığına Seren ÖZDEMİR seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3.
Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ayrıntılı olarak okunmaksızın ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun özet olarak okunarak müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporların sadece sonuç kısımları bağımsız denetim firması yetkilisi Eray YANBOL tarafından okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4.
Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2015 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5.
Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2016 Tarih ve 2016/10 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 2.055.400 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 502.728,08-TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 14.06.2016 Tarih ve 2016/10 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 2.055.400 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 502.728,08-TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7.
Gündemin yedinci
maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadılar.
8.
Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9.
Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
10.
Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar tarafından bağımsız denetim raporunun 14.2 maddesine atıf ile yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11.
Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
12.
Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun ilişkili taraf işlemleriyle iligili 6.nolu dipnotuna atıf yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
13.
Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" ve "Kar Dağıtım Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş olup, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan Bilgilendirme Politikası koşullar değişmediğinden ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 25.03.2016 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.3523 Sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2016 tarih ve 50035491-0-00015290562 Sayılı yazıları uyarınca verilen izin ve onay çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 26. maddesinin ekli şekliyle tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri Toplantı Başkanlığı tarafından da imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
16.
Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2016 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
17.
Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun
15.09.2015 tarih ve 26/1184 sayılı kararıyla Şirketimize uygulanan 18.492TL
İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 17.09.2015 tarih ve E.10345 sayılı yazılarıyla Miranda Otel İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş.'nin paylarının satın alınması öncesinde 12.01.2011 tarihinde Şirketimiz tarafından kamuya duyurulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı Miranda'nın işlettiği otellerin oda sayılarının, doluluk oranlarının ve satış gelirlerinin olduğundan fazla gösterildiği dikkate alınarak Mülga Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliğin 22/3 maddesi ile II-15.1 Sayılı Tebliğin 24/3maddesine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 18.492TL tutarında idari para cezası verilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz edilen aykırılıkların gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve bu nedenle Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine bu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hakkında, sorumluluğu olduğu belirtilen kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan Gerçek veya Tüzel kişilerin oy kullanmaması hususu belirtilmiştir. Bu yapılan açıklamalar ışığında, 2011 yılında belirtilen işlemler ile ilgili yönetim kurulu üyelerine bahse konu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu oylamaya açılmış olup, Hazirun cetvelinin tetkikinden ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde görev yapan üye ve bu üyenin 1. Derece akrabasından başka fiziki katılımın olmadığı görüldüğünden oylama yapılamamıştır.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Buna göre
"Şirketimiz Yönetim Kurulu, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devir almak suretiyle %100 bağlı ortaklığı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile birleşmesine karar vermiştir.
Birleşme kararına etken sebep iki şirketin ana faaliyet konularının aynı olması, hali hazırda %100 bağlı ortaklık olan Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. nin birleştirilmesiyle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.ş nin kaynakların doğru kullanımı neticesinde bir kısım işletme, finansal ve kamusal yükümlülük giderlerinde tasarruf ile mali durumunun güçlendirilmesidir. Bu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemekte ve bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.
Bu hususa ilişkin birleşme sözleşmesi ve duyuru metni SPK tarafından 03.03.2016 tarihinde onaylanmış ve KAP'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz ile %100 bağlı ortağı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi 25/03/2016 tarihinde tescil edilmiştir."
Şeklinde ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
19.
Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
20. Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
21.
Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 13.07.2016 Saat:15.30


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Not: Genel Kurulun 18. maddesinde görüşülen şirketimiz ile %100 bağlı ortağı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'nin kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 25/03/2016 tarihinde tescil edilmiştir. Birleşme işlemiyle ilgili genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/544803


BIST