E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemEkonomi reform paketinin takvimi yayınlandı---

Ekonomi reform paketinin takvimi yayınlandı

Ekonomi reform paketinin takvimi yayınlandı
23 Mart 2021 - 21:52 www.borsagundem.com

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık" dedi. Buna göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." notunu düştü. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:

 • -Kamu Maliyesi
 • -Fiyat İstikrarı
 • -Finansal Sektör
 • -Cari Açık
 • -İstihdam
 • -Kurumsal Yönetişim
 • -Yatırımların Teşvik Edilmesi
 • -İç Ticaretin Kolaylaştırılması
 • -Rekabet
 • -Piyasa Gözetimi ve Denetimi

İşte ekonomik reformlar ve eylemlerin bitiş tarihi:

KAMU MALİYESİ

 • Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek (31 Haziran 2021)
 • Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren "Kamu Maliyesi Raporu" üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak (31 Mayıs 2021)
 • Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak. (31 Aralık 2021)
 • Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek (31 Aralık 2021)
 • Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. (31 Aralık 2022)
 • Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecek. (31 Aralık 2022)
 • Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek. (30 Haziran 2022)
 • Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek (30 Haziran 2021)
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek (31 Aralık 2021)
 • Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak. (30 Haziran 2021)
 • Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek. (31 Aralık 2021)

KAMU BORÇ YÖNETİMİ

 • Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. (30 Haziran 2021)

 • Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak (Sürekli)

 • Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek (Sürekli)

 • İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak. (Sürekli)

VERGİSEL DÜZENLEMELER

 • Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. (31 Aralık 2021)

 • Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek (31 Aralık 2021)

 • Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. (31 Ağustos 2022)

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. (31 Aralık 2022)

 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği arttıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Dijital Vergi Denetimi sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. ( 31 Aralık 2021)

 • Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modellerinin daha da geliştirilmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. (31 Aralık 2021)

 • Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. (31 Aralık 2021)

KURUMSAL İLETİŞİM

 • Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. (30 Haziran 2021)

 • FİK Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; TCMB, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

 • FİK finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak; sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. (30 Haziran 2021)

 • Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. (30 Haziran 2021)

 • Finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek. (30 Haziran 2021)

 • Komite her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecektir. Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

 • Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (30 Haziran 2021)

 • Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. (30 Haziran 2021)

 • TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek. (30 Haziran 2021)

YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

 • Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak. Bakanlıklar bünyesinde yatırım koordinasyon birimleri kurulacak ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak. (30 Eylül 2021)

 • Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak. (31 Aralık 2021)

 • Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile başlanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getirilecek.(31 Aralık 2021)

 • Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak. (30 Haziran 2021)

 • AB Genel Veri Koruması Tüzüğü'nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak. (31 Mart 2022)

İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

 • Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak. (30 Nisan 2023)

 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak. (30 Haziran 2022)

 • Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanununda düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

REKABET

 • Dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek. (30 Mart 2022)
 • Platformlarda tutulan verilerin amacı dışında ya da rekabeti kısıtlayacak şekilde kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)
 • Pazar yeri platformlarında yer alıp, ürünlerini satışa sunan üye firmaların haklarını koruyacak düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

 • Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili adil ve rekabetçi bir ortam oluşturulmasını teminen bağımsız bir düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip olacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum çatısı altında özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek. (30 Mart 2022)

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (34)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • emekci24 Mart 2021 16:08

  Vaat:Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak (Sürekli) Gerçek: Varlık Fonu bugün 1,5 milyar Euro borçlandı. 

 • Cello24 Mart 2021 16:00

  Paketler sigara paketine döndü..yazık...hiç sonuç alındı mı ? Yok... yok. Demekki İş'ten anlıyan yok.

 • ee24 Mart 2021 11:25

  Yani ? . şefaflık ...hesap verebilme... paranın gerçek sahiplerine bilgi aktarımı... iktisadi ve glonal ekonımık matematıksek kurallar ve bağımsızlık.. bunlar yok mu ? zaten sorun bunların olmaması değil mi ?. Ey yabancı sen paranı ver gir türk ekonomisine.. ama bana hesap sorma ... :D sorun bu zaten yahu... ahaha boş program .

 • Yıldız24 Mart 2021 11:24

  Sn yetkililer kendi milli paramıza güvenmek ne zamandır suç....Bir gecede paranın %10 değer kaybetmesi nasıl izah edilebilir.Yapmayın etmeyin size güvenmekle hatamı ediyoruz........Kendi kendini bitirmeye çalışmak ancak bu kadar olur.

 • ekonomi vergi ve ceza24 Mart 2021 11:19

  Hedef belliki orta ev alt sınır. Yollarda RADARLAR kuruşmuş. Parasız yolda seyahat eden arkadaşalra söylemek isterim. Ya para basacan, ya cea yazacaksın. Belirli il sınırlarında var. Emekli ve memurların çok oldugu yollar tercih ediliyor benim anladım. Malum maaşlı ve para ödeyecek gücü olan şehir sınırı. Zengin paralı yoldan jet hızı uçuyor, oralarda 1 polis aracı yok. Not: ceza yediğiniz yerde uyarı levhası olması lazım. hız sınırı, radar yapıldına dair yazı. ama ceza yediğinizi bilmediğinizden mahkemye gidip itiraz edeceğiniz gunun delillerinide toplayamıyorsunuz. Olurya yanlış ve hatalı ceza yersınız. İspatı ceza kesenler değil, ceza yiyenler yapmak zorunda. Kanun böyle, ama ceza yediğinizi bilmediğinizden, olay yerinde levha değişimleri, tarihsel değilimler oldugundan yine ispat edemıyorsunuz. Ceza ydiğinizi bilmiyorsunuz. Şahsen yaşadım. ceza yedım, levha yoktu, tebliğ aldım, levhalar sonradan sıfır konmuştu. hakılken, haksız oldum.

 • ahahah24 Mart 2021 11:14

  Çerez paraso onlar, çerez... nereden nereye ?. kendiler bunları yapın dendiğincebu cevaı verdiler. Devletimiz çerez parasına düştü demek.

 • recai24 Mart 2021 11:14

  yollara, hastanelere dolar ile geçiş garantisi verenlerin demedikten sonra gerisi boş. haa bir de kamu bankalarında tecrübe şartı sıkılaştırılacak demişsiniz:) ne çektin be hamza

 • hoca24 Mart 2021 16:09

  ne denecek o vatanını satanlara?

 • ufuk24 Mart 2021 10:14

  Derhal ERKEN SEÇİM artık ülkenin ve vatandaşlarının dayanacak mecali kalmadı.Ülkenin bu duruma gelmesine neden olan BAHÇELİ yi hiç unutmayacağız.

 • birikim24 Mart 2021 10:12

  Kusur bakmayın artık kimseye güven kalmadı. Bence sizde öyle düşünün zira bir gece yarısı sıra sizde gelebilir. Hiç kimse bu dönemde reform falan uygulayamaz

 • ali24 Mart 2021 08:29

  yıllardır aynı terane

 • Ali24 Mart 2021 08:19

  Bir gece yarısı merkez bankası başkanını görevden alırsanız hiç kimseyi yatırıma teşvik edemezsiniz, resmen kendi ayağınıza kurşun sıktınız ancak ne yazık ki o kurşunun acısını vatandaş çekiyor.

 • Erdim 24 Mart 2021 02:19

  Alım gücü çok düşen geçim sorunu büyüyen maaşlı çalışanlar yaşam koşullarını iyileştirecek bir şeyler var mı? Ülkenin bütün kaynakları 100 yakın yandaş adama akmasının önü kesilecrk mi!

 • Ertuğrul 24 Mart 2021 02:16

  Her bir kaç ayda bir yeni bir paket. Hepsi fiyasko çıktı. Umarız bu paketten sonuç çıkar. Özellikle türkiye tarihşnde en adaletsiz duruma gelmiş “ekonomik paylaşım sosyal adalete” bşraz adalet getirilir.

 • Kamucu24 Mart 2021 00:49

  Çalıştığım kurumda bankamatik memuru ve kiralık araçları babalarının arabası gibi kullanan idareciler var

 • keklik24 Mart 2021 11:11

  benden bahsediyorsun galiba. işe sadece çay içmeye geliyor, öğle yemeği dahil 9 saatimi heba edip gidiyorum. bankamatik memurlar için "uzaktan çalışma" standart hale gelsin, iş yerindeki çay kalitesiz oluyor

 • Vatandaş24 Mart 2021 00:28

  Bu paketle borsaya yarın yine cakarlar

 • Vatandaş Hasan24 Mart 2021 00:00

  Piyasa ile inatlaşılmaz,inatlaştıkça kaybederiz,kaybediyoruzda...Piyasa şartları neyi gerektiriyorsa yapılmak zorunda.Enflasyonist ortamı inkar edersen,zorla müdahale edersen piyasa gereğini yapar,dün olduğu gibi.Anlayana tabiki...

 • Vatandaş 23 Mart 2021 23:57

  Gideceksiniz,,!! diyenler, gelecek olanların İMF nin işbirliğinde onun sömürgeci reçetelerine bu ülkeyi esir edecek,ve bir daha esaretten kurtul mak kimbilir kaç on yıllara malolacak,, tabiiki tanklara kafa atabilecek güç ve cesarette bir RTE bulunabilirse,,!! Özgürlük bedava kazanılmıyor,,

 • Taki24 Mart 2021 08:14

  Cesarette bulundu da ne oldu? Söyleyelim; borçbatağı

 • Türkoğlutürk24 Mart 2021 06:58

  Mal,devletin malını çarçur eden kim.enf yüzde 5 ten yüzde 50 yapan kim.

 • adem23 Mart 2021 23:46

  Arkadaşlar 2020 _ 2023 İKLİM DEĞİŞLİĞİ REFORM PAKETINDE 162 SAYFA DIR ...ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIGININ 2020 _ 2023 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANIN AYNISI...BUNUNLA TÜRKİYE PARİS ANLAŞMASINA İMZA ATMİŞTİR. HAYIRLI OLSUNNN...

 • Mustafa24 Mart 2021 01:44

  Ne diyorsun sen ne cevresi

 • El insaf, 23 Mart 2021 23:14

  Batılı Emperyalist operasyon merkezlerinden planlanmış ekonomik saldırıların, en güçlü silahı olarak kullanılan Dolarla devleti vurmaya çalışan düşmanların hiçmi suçuyok

 • Türkoğlutürk24 Mart 2021 07:02

  Batılı emperyalistlerin gıda üretim alanlarına AVM yaptırdı.döviz ödemeli geçiş garantili köprüleri mi istedi.

 • Ozan24 Mart 2021 00:48

  Doları düşüren merkez bankası başkanını 5 ayda dış güçler görevden aldı. Politika faizini arttırarak doviz girişi sağladı. Rezervler artmaya başladı. Kurun artmayacağını düşüncesi güçlendikçe 10 yıllık tahvil faizleri düştü. Adam politika faizini arttırarak tahvil faizini düşürdü. Piyasadaki gercek faizi. Hadi düşür bakalım faiz düşsün deme ile şu anda. 2 günde 13.50 den tahvil faizi 19 a geldi. Bunları goremezsen spekulatorler oynatır seni. Dış güçlerde oynatır . Sonuçlarının bu olacağını bilmiyorsa danışmanlar değişmeli. Merkez başkanı degil

 • acacu ya, 24 Mart 2021 00:14

  Dünya konfor ve standartlarında otobana sahip olup bunları kullanıyorsan 8 ile 10 yıl arasında o standartlar da da tabiiki bedelini ödeyeceksin,, bedavaya heykel bile yapmazlar..

 • acacu23 Mart 2021 23:52

  Kendi ülkemizdeki köprü ve otoyollara bile geçiş için dolar ile fiyat garantisi verenlerin hiç mi suçu yok?

 • salim kafa23 Mart 2021 22:49

  belirli aralıklarla aciklıyorlar.neden aç>kladıkların> anlamış değilim.hic bir zaman tutturamıyorlar

 • BORSACI23 Mart 2021 22:38

  merkez bankasının yakasını bırakmadıgı sürece ekenomik felaketler bizi bekliyor.allah milletimizin yardımcısı olsun borsada batıyoruz.

 • amanin amanin23 Mart 2021 22:36

  Yaaaaa, offff, kim düşünmüş bu müthiş eylem planını....

 • Taki23 Mart 2021 22:31

  Her ekonomik atılımda aynı şeyleri dinledik ama kamunun savurganlığı hangi iktidar olursa olsun hiç bitmedi ve bitmeyecek . Siyasetçi kendi kesesinden harcamadı harcamayacak çünkü yolunacak millet var her daim. Lafın özü ; kimler geldi kimler geçti hiç bir şey değişmedi, iktidarın farkı oldu elbet; ülke kaynaklarını çarçur edip tüketti ve bir borç batağıyla bu milleti baş başa bıraktı. Bırakın artık olmuyor ....

 • Numan 23 Mart 2021 22:15

  Defolun gidin artik, hepiniz masallar masallar

 • Uyan23 Mart 2021 22:08

  Turkiyede işini iyi yapanın koltuğu kısa ömürlü olur