E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsa İstanbul'da yeni dönem bugün başladı---

Borsa İstanbul'da yeni dönem bugün başladı

Borsa İstanbul'da yeni dönem bugün başladı
04 Kasım 2019 - 09:55 www.borsagundem.com

Borsa İstanbul, yeni pazar yapısında uygulanacak değerlendirme kriterleri ve işlem esaslarını duyurdu

Borsa İstanbul, yeni pazar yapılanmasıyla uyum sağlamak için BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında değişiklik yaptı. Şirket yayınladığı duyuruda bugün uygulamaya geçen pay piyasası yeni pazar yapısını, değerlendirme kriterlerini ve işlem esaslarını duyurdu.

YENİ PAZAR YAPISINDA UYGULANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE İŞLEM ESASLARI

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırılmıştır. Bu şekilde oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacaktır.

Bu doğrultuda Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacaktır.

Yapılan yeni düzenlemede Yıldız Pazar ve Ana Pazar altında iki grup oluşturulacak ve yeni pazar düzeninde Ek-1’de yer alan işlem esasları uygulamaya alınacaktır.

Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı:

Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2
Ana Pazar – Grup 1, Grup 2
Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)
Yakın İzleme Pazarı (YİP)
Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)
Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP)
şeklinde olacaktır. 

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören paylar (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları) bu pazar bünyesinden çıkarılarak, belirlenen kriterlere göre ilgili pazarın ilgili grubuna dahil edilecektir. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nın ismi Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) olarak değiştirilecektir.

Diğer taraftan Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, Ana Pazar için 25 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltilecektir.

Pazar ve grup ayrımında kullanılacak kriterler ve eşik değerler ile işlem esasları Ek-1’de yer almaktadır. Ek-1’de yer alan esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre payların yeni pazar ve grup dağılımı  Ek-3’te yer almaktadır.

Yeni pazar yapısı ve buna bağlı olarak Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda uygulanacak işlem esaslarında yapılan değişiklikler ve ABCD gruplandırma düzenlemesinin yürürlükten kalkmasının sonucu olarak Pay Piyasası uygulamalarında bazı değişiklikler söz konusu olacaktır. Pay Piyasası uygulamalarında yapılacak değişiklikler detaylarıyla Pay Piyasası Prosedürü’nde yer alacak ve ilgili düzenleme uygulamanın devreye alınacağı tarihten önce güncellenerek duyurulacaktır. Uygulamanın devreye alınacağı tarihe kadar üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları için dikkatlerine sunulması yararlı görülen hususlar aşağıda yer almaktadır.

ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak ve bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır.

Paylar dışında kalan menkul kıymetlerin işlem esaslarında değişiklik olmayacaktır.

Ek-1’de yer alan işlem esasları tablosundaki tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahildir. 5 kez tek fiyat belirlenen YİP ve PÖİP için mevcut seans saatleri uygulanmaya devam edecektir. 10 kez tek fiyat belirlenecek olan GİP paylarında uygulanacak seans akış çizelgesi Ek-2’de yer almaktadır.

Piyasa yapıcılık faaliyeti yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2’de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabilecektir. Ek-3’te yer alan tabloya göre Ana Pazar’da yer alacak paylarda devam eden piyasa yapıcılık faaliyeti, 04/11/2019 tarihi itibarıyla isteğe bağlı olarak sürdürülebilecektir.

GİP’te yer alan paylarda, tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyeti yapılamayacaktır.

Paylarda, piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyetleri  isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Paylarda bu faaliyetlerin yürütülmesinin uygulanacak işlem yöntemine etkisi olmayacaktır.

Özel işlem bildirimlerine ilişkin fiyat limitlerinde değişiklik yapılmayacaktır.

Yeni pay alma hakkı sıralarının fiyat marjlarında değişiklik yapılmayacaktır.

Mevcut uygulama sürdürülerek, T. İş Bankası A.Ş. (A), T. İş Bankası A.Ş. (B) ve T. İş Bankası A.Ş. (Kurucu) payları (ISATR, ISBTR, ISKUR) tek fiyat işlem yöntemi ile (5 kez tek fiyat) işlem görmeye devam edecektir. Bu paylarda kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılmayacak, Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak oranı %100, Özkaynak Oranı da %0 olarak uygulanacaktır. İş Bankası A.Ş. (Kurucu, ISKUR) paylarının işlem sırasında fiyat marjı %50 olarak uygulanmaya devam edecektir. İşlem esaslarıyla ilgili olarak yapılacak tanımlamalardan etkilenecek rapor formatları (Günlük Bülten, Marj dosyaları, vb) değiştirilecek, değiştirilen raporlar üyelerimizin sistemlerinde yapmaları gereken değişiklikler için teste açılacaktır. Rapor testleri sürecince bilgilendirmeler https://connect.borsaistanbul.com adresi üzerinden yapılacaktır.

Pay Piyasası yeni pazar yapısı ve yeni pazar yapısına bağlı olarak belirlenen işlem esasları Pay Piyasası Yönergesinde ve Kotasyon Yönergesinde yapılan değişiklikler ile birlikte 04/11/2019 tarihinde  yürürlüğe girecektir.

Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları

Değerlendirme Kriterleri

Kriterlerin Açıklamaları:

a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle (FD pay adedi) x (bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması) şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

e) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

Bu değerin hesaplanmasında Amihud İllikidite Ölçümü (Amihud Illiquidity Measure) yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirme dönemi süresince payda meydana gelen günlük fiyat değişiminin mutlak değerinin, ilgili payın ilgili gündeki işlem hacmine oranlarının aritmetik ortalama değerinin 1.000.000 ile çarpılması suretiyle bulunur (işlem hacmine özel işlem bildirimleri dahil edilmez).

f) Ek Kriter- Temettü Getirisi:  (Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı) / (dönem sonu piyasa değeri) x 100 değerini

ifade eder.

Her pay sınıflandırıldığı pazar ve pazar grubunun tüm kriterlerdeki şartlarını sağlamak zorundadır. Uygulamanın 2 istisnası bulunmaktadır:

a) FDPD’si 500 milyon TL’nin üstündeki paylar Yıldız Pazar Grup 1’de değillerse diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar Grup 2’ye alınır.

b) Ana Pazar Grup 2’de yer alan paylardan FDPD’si 15 milyon TL’den büyük ve Ek Kriter – Temettü Getirisi %15’ten büyük olanlar Ana Pazar Grup 1’e alınır.

Değerlendirme Esasları:

a) Değerlendirme, endeks dönemleri ile uyumlu olacak şekilde yılda en az iki kere her kriter için belirlenen verilerin son bir yıllık ortalamaları ile güncellenir.

b) Değerlendirme dönemlerinde Yıldız Pazar Grup 2’deki paylar için, diğer kriterleri sağlamak koşuluyla, payın PD’si 450 milyon TL altına düşmedikçe pazar değişikliği yapılmaz. Değerlendirme dönemlerinde Ana Pazar Grup 2’deki paylar için, diğer kriterleri sağlamanın yanında payın PD’si 55 milyon TL üstüne çıkmadıkça pazar değişikliği yapılmaz.

İşlem Esasları

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (39)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • selim04 Kasım 2019 14:02

  sattım...10 kez tek fiyat olayı varmış...3.80 girdim.3.82 den gitti...Gelişen İşletmeler Piyasası( GİF)

 • selim04 Kasım 2019 13:32

  Abi bu ideas hissesini niye satamıyorum?

 • mehmet can04 Kasım 2019 11:00

  Açıga satış kalktımı kalksa iyi olur

 • enes kayhan03 Kasım 2019 21:04

  Şeytanın işi olmayınca çocuğunu mikermiş. Ne yaptıkları belli değil küçük yatırımcıya diyorlar ki miktir olun gidin.

 • Pala03 Kasım 2019 20:48

  Borsa başkanları hep akpci ama sonuç fiyasko. Enflasyonun çift haneli olduğu ekonomide 2008-2019 arasında endeksteki artış %1!

 • Musa erbas03 Kasım 2019 20:10

  Bu durumu ikikez yaşadım.. borsa kurallarında önemli değişiklik olduğu zaman borsada %10 a yakın düşüş oluyor bakalkm bukez olacakmı

 • Huso03 Kasım 2019 19:52

  Brut devamm

 • Ckync03 Kasım 2019 19:03

  Bunlar ma la yani işler. Laf olsun torba dolsun. Hayırda bu değişiklik borsaya ne getirecek. Uzaya füze fırlatmış gibi sunum yapılmış Alimin takkesi veli ye velininki aliye

 • Selim03 Kasım 2019 15:03

  Değişiklikleri bitmez bunların yabancı ne isterse o.. fiyat adımları küçüldüğünden beri borsa düşüyor.. Fiyat adımlarında eskiye dönüş şart..

 • Muhtar03 Kasım 2019 14:46

  Pegasus 100 milyon sermaye ile 10 milyar ciro yapıyor! Bu şirketler acil sermaye artırımına zorlanmalı.

 • Kaçan Grup03 Kasım 2019 13:50

  ne kadar boş işlerle uğraşıyorlar

 • mert2703 Kasım 2019 12:23

  BRÜT TAKAS  OLAYI KALKIYOR MU? 

 • Anadolu03 Kasım 2019 18:52

  Evet... Artık ondan kurtulmuş oluyoruz... 

 • MAĞDUR03 Kasım 2019 11:36

  EŞEGİ ÇİZGİLİ BOYAYİP PİYASAYA ZEBRA GİBİ SUNMAK.

 • YBTAS03 Kasım 2019 10:23

  Borsada derinlik artırılmalı,,Poip,GİP kaldırılmalıdır,,bunun için bedelsiz sermaye artırma şartı getirilmelidir.,,Borsada 100 bin tl sermayeli şirket mi olur?

 • salim03 Kasım 2019 10:18

  Ali nin ismini Veli olarak değiştirdiler,yeni bir şey yok.

 • Baran Balli03 Kasım 2019 10:18

  Masa sahibi ayni Qumarhane ayni Masadaki fanfinifinfon oyunu ayni masa sahibi ayni. Hade masa degisti vatandas gel , faiz dusuk dolar kipirdamiyo size hisse satak. Egonomi cok eyi tek careniz borsa faizide baskiliyoruz buyrun Qumarhaneye

 • Hsp03 Kasım 2019 10:08

  Bankasya hisse senetlerinin ne zaman ödeyecek bu TMSF neden kimse ilgilenmiyor onlarca kira geliri var çoktunuz paramiza ama sap döner hesap verersiniz

 • KILIÇ03 Kasım 2019 09:20

  NE OLMUŞ BİR ŞEY ANLAMADIM YARIN ANLARIZ.

 • Zarrap03 Kasım 2019 20:45

  Sen hiçbir zaman anlayamazsın.

 • engin03 Kasım 2019 02:38

  ne yapmaya çalışmışlar yıldız olan ne olamayan ne yıldız olan fiyatlanacak olamayan ucuzlayacakmi diyor yoksa akıllı olun hissenizi beleşe satmak zorunda bırakırım mi diyor şirketlere. Dikkatli olmak lazım bu aralar canımız yanmasin

 • mehmet yılmaz 03 Kasım 2019 01:56

  TÜRKİYE düşmanları dolarlarınıza sıkı sarılın.185000 endekse kadar hisse almayın.240000 endekste bloomberg ve foxta  ab ve abd,kraliçeye PARALEL ekonomistler size  dolar 4,70 tl ye geldiğinde  % 600 primli kağıtları tavsiye edecekler.

 • tam03 Kasım 2019 00:43

  zengın kagıtı alcan fener

 • MERT03 Kasım 2019 00:41

  BORSA YÖNETİCİLERİ  BORSAYI BİTİRDİNİZ  HİÇ KİMSE SİZE GÜVENMEZ  KÜÇÜK YATIRIMCININ ANASINI BELLEDİNİZ VAY ŞU ÜLKENİNİN HALİNE  AYAGA DÜŞTÜ   BORSA İSTANVBUL

 • Murat02 Kasım 2019 23:35

  Artık açığa satışlar tavan yapar

 • tAm 02 Kasım 2019 23:06

  Fener 70 tl bağfaş 70 tl hi hi buda benın endeks devlet mi endeks yapmiş koy gi

 • Musa erbas02 Kasım 2019 22:42

  Okadar hissenin içinde megap ı bulamadım yala

 • caglar02 Kasım 2019 23:10

  megap gip ıcınde

 • Kazazede 02 Kasım 2019 22:08

  Allah hepsinin belasını versin. 25000 lotla 19 bin lira zarar ittifak ta haram zıkkım olsun M.Çolak

 • İttifak holding batık yatırımcı 02 Kasım 2019 21:10

  İttifak Holding Ocağımıza incir ağacı dikti. Küçük yatırımcıyı sürekli Konya’daki kule satılıyor haberi göndererek ellerindeki hisseleri sattılar. Ve yine bu sefer Peker gayrimenkule satılacak haberi gönderdiler fakat bundada bir gelişme olmadı. Tam aksine küçük yatırımcıya hisseleri yukarıdan sattılar. İttifak holding hissesi beni dünyanın zararına soktu. Bu ve benzer şirketler yatırımcıya bir kazanç sağlamıyor ve kendi ceplerini yönetici adı altında dolduruyor ve onlar Sefa sürerken ben cefa çekiyorum. Üç yıldır kule satılıyor haberi ile kandırıldık. Bunlara lütfen dur diyecek kanunlar da çıkartılsın lütfen. Yoksa borsa yatırım yeri değil, soygun yerine dönüyor ve bizler soyuluyoruz.

 • Lala03 Kasım 2019 20:46

  AK Partici iş adamından kimseye hayır gelmez.

 • Tik tak02 Kasım 2019 20:42

  Nasıl milli eğitim bakanlığı bir türlü uygulamaları düzeltemediyse borsa da tıpkı onun gibi maalesef bunlar tipik fetoş uygulaması

 • Pala03 Kasım 2019 20:47

  Tipik AK Parti uygulaması bunlar, hiçbir borsa başkanı FETÖ'den atılmadı.

 • rezillik02 Kasım 2019 20:35

  400 hisseyi yönetemeyn bir bist var.bu nedir be.arkadaş hiçbirşey bilmiyorsanız gidin amerikadaki borsa düzeninin aynısını getirin yatırımcı kazansın .yatırımcı kazanmazsa neden borsaya gelsin.ne saçma bir kafanız var.tavan ve taban neden var.yatırımcı istediği fiyattan alıyorsa ne karışıyorsunuz amerikada %20 marj yok.

 • Dd02 Kasım 2019 20:33

  Birşey anladiysam arap olayım.  Mal gibiyiz. Halkbank sürü nuyor.  Ona ne faydası alacak onu söyle bize.

 • amanin amanin02 Kasım 2019 20:29

  neeeee GLBMD yıllar sonra normal işleme mi açılıyor...o zaman saldırayım pazartesi günü sabahtan... :))

 • tok satıcı03 Kasım 2019 13:29

  glbmdzede arkadaş selamlar. Halka arzdan mı almıştın? Allah kolaylık versin. 2020 yılının hissesi olacak ucuza kaptırma sakın, madem bu kadar bekledin. Bence derim ki sen de ilk etapta 3.00-3.50 TL seviyelerini görünce buralardan kademeli sat, sonra altlardan yerine koyup maliyetini düşürmüş olursun. Hayırlısı olsun inş senin için de...

 • glbmd zede03 Kasım 2019 12:06

  1 dollardan halka arz oldu.ne vakit görürüz 5,80 puh ömrümüz yetermi

 • tok satıcı03 Kasım 2019 10:29

  Saldır kardeş saldır. Bu hafta alırsan elimdeki malları 2.15 TLden veririm sana. haftaya kalırsa vereceğim fiyat 3.00 TL olur ona göre. ;)