Ana SayfaSPK, "Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listelerinin oluşturulması amacıyla başvuruları Şubat sonuna kadar alacak [FNC-NEWS]----

SPK, "Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listelerinin oluşturulması amacıyla başvuruları Şubat sonuna kadar alacak [FNC-NEWS]

14 Ocak 2022 - 06:38 www.borsagundem.com


Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), "Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listelerinin oluşturulması amacıyla başvuruları Şubat sonuna kadar alacak.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Kurulumuzca 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı ?Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar? hakkındaki İlke Kararının (A) maddesi kapsamında ?Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar? ve (B) maddesi kapsamında ?Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar? listelerinin oluşturulması amacıyla?
1. 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kurulumuz Kararı?nda belirtilen koşulları sağlayan ve ilgili listelerde yer almak isteyen kuruluşların Ek:1?de yer alan bilgi ve belgeler ile 28.02.2022 tarihine kadar Kurulumuza KEP adreslerinin olması halinde KEP üzerinden elektronik imza ile, KEP adreslerinin olmaması halinde yazılı olarak başvurmaları (her bir liste bakımından bağımsız denetim şirketi ile bu bağımsız denetim şirketinin üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketinden yalnızca biri listede yer alabilecektir),
2. 28.02.2022 tarihinden sonra gerekli koşulları sağlayan ve ilgili listelerde yer almak isteyen kuruluşların birinci madde çerçevesinde Kurulumuza başvurmaları,
3. Listelere alınma başvurusundaki şartların değişmesi veya kaybedilmesi durumunda ilgili kuruluş tarafından 6 iş günü içerisinde Kurulumuza yazılı olarak bilgi verilmesi ve şartların kaybedilmesi durumunda gerekli koşulların 3 ay içerisinde sağlanması,
4. İlgili listelere giren kuruluşların her yıl Aralık ayında Kurulumuzun 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı İlke Kararı?nın (A) ve/veya (B) maddelerindeki koşulları sağladıklarına dair Ek:2?de yer alan beyanı vermeleri, gerekmektedir. Değerleme raporunun imzalanması aşamasında gerekli koşulların sağlandığının tevsik edilmesi değerlemeyi yapan kuruluşun sorumluluğundadır.
Ek 1: Başvuru esnasında sunulacak bilgi ve belgeler
1) Başvuru Yazısı (Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Gayrimenkul Dışındaki Varlıklar ile Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar listelerinden birisine veya her ikisine birden alınmak isteniyorsa başvuru formunda bu husus açıkça belirtilmelidir.)
2) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı İlke Kararı?nın (A) ve/veya (B) maddesinde/maddelerinde belirtilen koşulların sağlandığına dair Ek/2?de yer alan beyan ile bunu tevsik edici bilgi ve belgeler.
3) Asgari lisanslı personel koşullarının sağlandığını belirtmek üzere aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış liste (Listeye alınacak kuruluş bağımsız denetim şirketi ile ilişkili Danışmanlık Şirketi ise ilgili Danışmanlık Şirketinin unvan, adres, iletişim, MERSİS numarası, ticaret sicili bilgileri verildikten sonra Danışmanlık Şirketi için de hazırlaması gerekmektedir).
4) Bağımsız denetimle yetkili bağımsız denetim kuruluşları veya bu nitelikteki bağımsız denetim kuruluşlarının üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan Danışmanlık Şirketleri için söz konusu sözleşmelerin birer örnekleri.
5) Koşulların kaybedilmesi halinde listenin güncellenebilmesini teminen 6 iş günü içerisinde Kurul?a bilgi verileceğine, her yıl Aralık ayında koşulların sağlandığına dair ek beyan verileceğine ve her halükarda değerleme raporu imzalama tarihinde bu koşulların sağlandığına dair taahhüt.
6) Kurumsal Finansman Bölümü?nde veya değerleme hizmeti sunmak üzere oluşturulmuş benzer nitelikteki özel bir birimde çalışanların ayrıntılı özgeçmişleri ile hazırladıkları gayrimenkul dışı varlıklara ve/veya makine ve ekipmanlarına dair son 5 yıl içinde hazırlanan değerleme raporlarının bir listesi (Rapor tarihi, hangi kuruluş nezdinde, hangi şirket için hazırlandığı, değerleme konusu varlık ve değerlemede esas alınan değerleme yöntemleri gibi bilgileri içermelidir).
Bu çerçevede: Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesi?nde yer almak için
1) Denetçi yardımcıları hariç olmak üzere en az 15 adet denetim personeli ve değerlemeyi gerçekleştirecek en az 1 adet ?Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı? veya ?Türev Araçlar Lisansı?na sahip kişinin tam zamanlı olarak istihdam edildiği (Bağımsız denetim kuruluşları için), Bağımsız denetim şirketi ile bu bağımsız denetim şirketinin üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri için, ilgili bağımsız denetim şirketinin İlke Kararı?ndaki şartları taşıdığı ve değerlemeyi yapacak ?Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı? veya ?Türev Araçlar Lisansı?na sahip en az 1 kişinin tam zamanlı olarak istihdam edildiği (Danışmanlık Şirketleri için), Değerlemeyi yapacak ?Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı? veya ?Türev Araçlar Lisansı?na sahip en az 10 kişinin tam zamanlı olarak istihdam edildiği (Kurul?ca kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilen aracı kurumlar için), Değerlemeyi yapacak ?Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı? veya ?Türev Araçlar Lisansı?na sahip en az 5 kişinin tam zamanlı olarak istihdam edildiği (Kalkınma ve yatırım bankaları için),
2) Ayrı bir ?Kurumsal Finansman Bölümü?ne veya değerleme hizmeti sunmak üzere oluşturulmuş benzer nitelikteki özel bir birime sahip olunduğu,
3) Değerleme çalışmaları sırasında kullanılması gereken prosedürlerin bulunduğu kuruluş genelgeleri, değerleme metodolojisi, el kitabı veya benzeri belirlenmiş prosedürlerin bulunduğu,
4) Müşteri kabulü, çalışmanın yürütülmesi, raporun hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde kullanılacak kontrol çizelgeleri veya benzeri dokümanlara sahip olunduğu,
5) Değerleme çalışmalarının teknik altyapısını oluşturan yeterli bilgi bankası, iç genelge, geliştirilmiş know-how ve benzeri unsurların bulunduğu,
6) Değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ile ilgili araştırma altyapısına sahip olunduğu, beyan olunur.
https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=2

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey