Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Mayıs 2021 - 08:57 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi l
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31. 18.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Saa 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021
Ülke İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluş faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2020 yılına ait binın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundakierek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin slerinin ücretlerinin tespiti,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2021 yılı hesap dönemime Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmeağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yılakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehİpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini eli, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlaıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna girrı adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Tü396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirirul'a bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.04.2021 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında
1- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Sinan GENÇER, Sayın Emircan ŞAHİN ve Sayın Sina KINAY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN ve Sayın Cezmi Öztürk oy çokluğu ile kabul edildi.
2-Şirketimizin 2020 yılı karından brüt %250, net %212,50 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 24 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
3-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
4- Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK Mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.05.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Tutanak
EK: 3 2020 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938888


BIST

-Foreks Haber Merkezi-