Ana Sayfa***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

30 Haziran 2020 - 00:22 www.borsagundem.com

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem ESAS SÖZLEŞMEDE AMAÇ VE KONU BAŞLIKLI MADDENİN DEĞİŞİMİ
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OY ÇOKLUĞU
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 1,88

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, ?'Şirketin Merkez ve Şubeleri' 'başlıklı 4. Maddesi,''Karın Tespiti ve Dağıtımı'' başlıklı 14. Maddesinin Ekteki şekliyle tadili hususunda genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve ilgili platformlarda incelemeye açılmış ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda Okunmuş sayılması hususu için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
a-)9.MADDENİN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER KAPSAMINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ
SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İkinci Bölümünde yer alan ?Önemli Nitelikli İşlemler' 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ?Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi' nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında
1) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ?'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
2) SPK.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,88 TL olduğu,
3) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve en az 10 (on) iş günü, en fazla 20 iş günü süreceği,
4) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
5) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
6) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği,.
7) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
b-)GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
Anılan işlem görüşülerek Genel kurulun onayına sunuldu.Anılan işlem,Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin "0" adet elektronik ret oybirliği ile kabul edildi.
9. madde oy birliği ile kabul edilmiştir.Muhalefet şerhi konmadığı için ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' ile ilgil bir durum oluşmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853365


BIST