Ana Sayfa***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11 Temmuz 2019 - 14:11 www.borsagundem.com

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 09.07.2019
Genel Kurul Tarihi 08.08.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No: 318

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması
8 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması
13 - Yönetim Kurulumuzun 28/9/2018 tarih ve 2018/43 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Ücret Politikası'nın Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması
14 - Yönetim Kurulumuzun 11/3/2019 tarih ve 2019/7 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda bilgilendirme yapılması
16 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
17 - Dilek ve temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SAY GK BilDok.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 8/8/2019 Perşembe günü saat 10:30'da Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresindeki merkez binasında yapılacaktır.
2018 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17.00 itibarı ile şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekâletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.sayreklam.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 16'ncı maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır:
- 16'ncı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,93 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahiptir.
- 16'ncı gündem maddesi olarak görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7'nci maddesi çerçevesinde toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7'nci maddesi çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunludur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştirecektir. "Ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenecektir.
- Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyete ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774751


BIST