Ana Sayfa***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mayıs 2019 - 16:28 www.borsagundem.com

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 08.05.2019
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Koru Sokak, No: 2, Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2019 ? 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VBE-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VBE-Davet İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 12:00'de, Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Koru Sokak, No: 2, Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,
?2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
?Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
?Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Selen Zorlu Melik'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn.Bekir Ağırdır, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
?2019 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 158.400,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
?2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kâr payı dağıtım teklifinin ve kâr payı dağıtım tarihinin onaylanmasına,
?Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,
?Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
? 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 VBE-Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 VBE-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764129


BIST