Ana Sayfa***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mayıs 2019 - 14:56 www.borsagundem.com

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Fİnansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2019 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KÖRFEZ GYO 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2019 tarihinde saat 15:00?da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 25/04/2019 tarih ve 43833453 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2019 tarihli ve 9798 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulmadığı ayrıca anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usül ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlanmadığı görüldü.
Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 25.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.498.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.498.000 adet payın temsilen, 500-TL'lik sermayeye karşılık 500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.498.500-TL'lik sermayeye karşılık 49.498.500 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmamış, fiziki olarak sermaye sahiplerinin %75'i hazır bulunmuştur.
Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Muhammet USLU'yu tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Alper ÇELİK atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketimizin 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.
2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 25/03/2019 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2019 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2018 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 25/03/2019 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 4.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2018 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 13.11.2018 tarih, 30 sayılı toplantısında alınan kararına uygun olarak, Bağımsız Yönetim Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 40828536534 T.C. Kimlik numaralı Sn. Nihat Sedat DENGE'nin atanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2019 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KÖRFEZ GYO-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 KÖRFEZ GYO-HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2019 tarihinde saat 15:00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764113


BIST