Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Nisan 2019 - 16:58 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel Kurul Tarihi 02.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI - İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi , 2018 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muharras Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca , Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2019 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 02.04.2019 salı günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1-Şirketimizin 2018 yılı karından brüt %120 , net %102 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
3-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGE GÜBRE SAN.A.Ş. NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EGE GÜBRE SAN.A.Ş.NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Tutanak
EK: 3 2018 kardağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757420


BIST

-Foreks Haber Merkezi-