Ana SayfaElektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla ?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı? hazırlandı----

Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla ?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı? hazırlandı

15 Nisan 2019 - 14:05 www.borsagundem.com

Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel
tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla ?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ
Taslağı? hazırlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili duyurusu internet
sitesinde yayımlandı.
Tebliğde yapılan değişiklikler şu şekilde:
"Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının
a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef
gruplarının belirlenmesine,
b) Mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda mevzuatımıza
yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi,
e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider
Pusulası ) dahil edilmesine,
c) Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta
sadeleştirmeyi ve basitliği sağlamak üzere, bugüne kadar yayınlanmış
olan 19 adet Genel Tebliğ yerine TEK bir Genel Tebliğ
hazırlanmasına, yönelik ?Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına
İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı? hazırlanmıştır.
Söz konusu Genel Tebliğ Taslağı ile yürürlükte bulunan Genel
Tebliğ açıklamaları, elektronik defter ve belge uygulamaları bazında
ve sistematik bir yaklaşımla yeniden ele alınmış ve uygulamalara
zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ve uygulamalara
zorunlu geçiş tarihleri, daha önce paylaşılan Tebliğ Taslaklarına
ilişkin kamu oyundan gelen görüşler çerçevesinde yenilenmiştir.
Söz konusu Tebliğ Taslağı, öngörülen yenilikler ana başlıkları
itibariyle aşağıda yer almaktadır:
1. 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL?yi aşan
mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar ( 2019 ve izleyen yıllar cirosu
5 milyon TL yi aşan mükelleflerin ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın
başından itibaren)
e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,
2. ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK
dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV
mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil),
lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen
dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya
mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden
itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu
getirilmesi,
3. Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi
eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi,
e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında
hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA?ların da
1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak
düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,
4. e-Arşiv Fatura Uygulamasından da GİB tarafından mükelleflere
ücretsiz olarak sunulan PORTAL yöntemi ile yararlanılabilmesi
imkanının getirilmesi,
5. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma
zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun getirilmesi,
6. e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı
Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere
1.1.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak
dahil olmaları,
7. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan
mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi
izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de
zorunlu olarak geçmeleri,
8. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan
mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen
faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL?yi aşması
halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz
olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv
Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,
9. 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC
kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf
olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin
vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında
düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne ?Nihai
Tüketici? açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi
veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan
verilmesi,
10. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla
riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça
belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık
süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura
uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,
11. Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının
düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el
terminallerinin kullanılabilmesine imkan verilmesi,
12. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu
uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil
olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmiş,
13. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk
irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi
doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi,
14. e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider
Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamaları da
Tebliğe eklenerek hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve
ibraz etmek durumunda kaldığı söz konusu belgelerin de elektronik
ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz
edilmesine imkan verilmesi,
15. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren
mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olma
zorunluluğu getirilmesi,
16. Sinema işletmelerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet
uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-Biletin ayrıca Yeni
Nesil ÖKC?lerde de Bilgi Fişi yoluyla kayıt edilmesi ve GİB?e e-Bilet
Raporlarının iletilmesi zorunluluğunun getirilmesi,
17. Sigorta Şirketlerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Sigorta
Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,
18. Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra
gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması,
19. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler
oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri
ile tevsik olunması gerektiği,
20. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin
muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin,
3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının, mali
mühürleri ya da elektronik imzaları ile de imzalanabilmesi imkanının
getirilmesi,
21. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin
sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar,
mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına
sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları
da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının
Başkanlıkta veya Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda
1.1.2020 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun
getirilmesi,
22. Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin
zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa
kavuşturulması, öngörülmektedir."

http://www.gib.gov.tr/elektronik-defter-ve-belge-uygulamalarina-iliskin-genel-tebliglerin-birlestirilmesi-amaciyla-vergi

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey