Ana Sayfa***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Mart 2019 - 12:11 www.borsagundem.com

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel Kurul Tarihi 20.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Güney Mah. Petrol Cad. No. 25 41790 Körfez-Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Merkezinde, 20 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı konsolide Finansal Tabloları kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karından toplam 3.793.850.880,00 TL kar payı dağıtılmasına ilişkin teklifi ve dağıtım tarihi başlangıcı 28 Mart 2019 Perşembe günü olarak kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Zafer Sönmez'in seçilmesine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi onaylandı.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olagan_Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi_20_03_2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazir_Bulunanlar_Listesi_20_03_2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Minutes_of_AGM_20_March_2019.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750369


BIST