Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

11 Mart 2019 - 23:43 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Olmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
http://www.fonetyazilim.com/genelkurul.aspx
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca türkçedir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesi yapım aşamasındadır. Ancak Genel Kurul dokümanlarından ulaşılabilir. http://www.fonetyazilim.com/genelkurul.aspx
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668309
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde:10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Yoktur.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 58,33
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesi yapım aşamasındadır. Ancak Genel Kurul dokümanlarından ulaşılabilir. http://www.fonetyazilim.com/genelkurul.aspx
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
8. Gündemin 8 numaralı ?Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı?na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihli 06 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK?nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 4.097.425 Türk Lirası tutarında Şirket?e ait ?Dönem Kârı? elde edildiği bilgisi verilerek, 2017 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına oy birliği / çokluğu ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675919. 8.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/04/2018 0 % 58,33 % 58,33 % 0 http://www.fonetyazilim.com/genelkurul.aspx http://www.fonetyazilim.com/genelkurul.aspx Gündem no:12 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625830


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
44
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
43
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme komitesi mevcut değil.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
44
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret komitesi mevcut değil.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
26
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
23
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
92
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 0 % 100 8 her toplantı YK'ya sunulmaktadır
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 0 % 100 1 her toplantı YK'ya sunulmaktadır
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 0 % 100 1 her toplantı YK'ya sunulmaktadır


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Gazen
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Abdülkerim Gazen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet Gazen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Böyle bir durum söz konusu değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yazılı bir politika yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2018 yılı sonuna kadar 2 idi. 2018 Aralık ayında görev süresinin dolması nedeniyle bu sayı 1'e düştü.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abdülkerim Gazen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yasemin ŞAH İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dr. Emre SEZGİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Daniel AndersHenrik WERNER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) -
İlker SALTOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/09/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625830 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yusuf Serdar GÜRBÜZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/09/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625830 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Böyle bir durum ile şirket karşılaşmamıştır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
insan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0312 4384919 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesinde mevcut değildir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnternet sitesi revizyonu nedeniyle şu anda bu bilgiye internet sitesi yoluyla erişilememektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnternet sitesi revizyonu nedeniyle şu anda bu bilgiye internet sitesi yoluyla erişilememektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Böyle bir durum ile şirket karşılaşmamıştır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Etik kurallar ve sosyal sorumluluk politikası yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
İnternet sitesi revizyonu nedeniyle şu anda bu bilgiye internet sitesi yoluyla erişilememektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Oluşturulma aşamasındadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.fonetyazilim.com/yatirimciiliskileri.aspx. İnternet adresimiz yapım aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
20-41-42
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
43-44
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
41
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum oluşmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli dava yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
6
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
40


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
istenildiği taktirde
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesi revize aşamasında olduğu için şu anda internet sitesinde gözükmemektedir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
43-44
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629850
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yusuf Serdar Gürbüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İlker Saltoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İlker Saltoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Abdülkerim Gazen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Emre Sezgin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuba Bektaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yusuf Serdar Gürbüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Abdülkerim Gazen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Emre Sezgin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747246


BIST