Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Şubat 2019 - 18:15 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 28.02.2019
Genel Kurul Tarihi 30.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRALIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ,Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla,2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine , idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı,30 /03 /2019 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743286


BIST