Ana SayfaHalkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına karar yürürlüğe girdi----

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına karar yürürlüğe girdi

11 Ocak 2019 - 06:37 www.borsagundem.com

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince(Halkbank) esnaf ve
sanatkârlara kredi kullandırılmasına karar yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Buna göre, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun
koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar
Kurulu kararlarıyla, Halkbank Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara
kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılma devreden krediler ile
1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık
usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı
bölge birliklerine ortak olan ESKKKTar kefaletiyle veya ESKKKTarm
kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara
kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi
uygulanacak.
TESKOMB?a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK?lar
kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları
doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden
krediler için de yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.
Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren
şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019
yılma devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu
tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde
kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu
tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Gelir kayıplarının karşılanması

Bankanın, bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak
gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın
kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak
belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan
indirimli faiz oranlan esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar
kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl
bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı
(Bakanlık)?nca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde,
belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla
yükümlü olacak.
Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu
kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve
vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı
tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Bakanlığa
iletilecek. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait
Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin
vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına
göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarım ve yılın kalan aylarına
ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta
iletmelerini müteakiben Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Faiz indirim oram

Bu Karar kapsamında, 2019 yılında kullandırılacak krediler
ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına
devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar
kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, % 50 faiz indirim
oram uygulanacak.
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9
uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan
kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır
işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma
işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık,
keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik,
oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen)
faaliyet gösteren ve ?Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi? sahibi esnaf ve
sanatkârlara bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler
ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi
2019 yılma devreden krediler için % 100 faiz indirim oram uygulanır.
(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında,
kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip
olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde
kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve
sanatkârlara, bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak
krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden
bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı
uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya
vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi
desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşım
tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB
tarafından onaylanan projelerim Bankaya sunmaları durumunda 100.000
TL?ye kadar % 100 faiz indirim oram uygulanarak kredi
kullandırılabilir. Ancak, bu imkândan bakiyesi 2019 yılma devreden
kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2019 yılında
kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan
kredilerden bakiyesi 2019 yılma devreden krediler için %l00 faiz
indirim oranı uygulanacak.
Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri
modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla 30.000 TL?ye kadar kullandırılan kredilerden
bakiyesi 2019 yılma devreden krediler için %100 faiz indirim oranı
uygulanacak.

Gelir kayıplarının tespiti

Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin
işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek.
İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler
Bakanlık ve Banka tarafından esas alınacak
2019 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait
gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte
veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden
ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığıma tespit
edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit
edilen tutarın kendisine tebliğim takip eden 10 iş günü içerisinde
Bakanlığın ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme
yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl
bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Bakanlıkça nakden
karşılanacak.
Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen
tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerim ikinci fıkrada belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek.
Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar
hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup
geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı
Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.
Esnaf ve sanatkârların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar îçin Ayrılacak Karşılıklara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde tasfiye
olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı
uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden itibaren bu
krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.
Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde
ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren
geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz.
Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara,
geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde
en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir.
Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden
faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı işletme için
aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak
esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kuram ve
kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği
niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden
yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz
desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli îşletme Kredisi Faiz
Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli îşletme Kredisi
Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden
yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine
ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle ?KOSGEB Acil Destek
Kredisi Programı? kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan
esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden istisnadır,
Bu Karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf
ve/veya sanatkârdan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta
olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında, tacir olmasını
gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına
kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığım beyan
eden bir taahhütname alınır.
Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi
kullandırmalarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.
Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak
tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan
incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili
olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında
yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
Bakanlık gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
Karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey