Ana Sayfa***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:20 www.borsagundem.com

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
2018 / 37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

       SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  II 14-1  ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ: 09/11/ 2018  KARAR SAYISI : 2018/37
Holdingin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak,  Yönetim Kurulumuzun   09.11.2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararı ile onaylanan  01.01.2018- 30.09.2018 dönemine ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan  Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar  ve Konsolide Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
 Holdingce  hazırlanan 01.01.2018- 30.09.2018 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu ,Kar Zarar ve Diğer kapsamlı  Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu , Öz Sermaye Değişim Tablosu  ve  Konsolide Faaliyet Raporunun
 a-Tarafımızca incelendiğini,
b- Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
c- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun performansı ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Holdingin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu                      Denetimden Sorumlu                 Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
   Komite Başkanı                                Komite Üyesi                         (Mali İşlerden Sorumlu)           
     Tahir AYAR                               Süleyman YILMAZ                            Erol KAYA                                    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718984


BIST