Ana Sayfa***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Haziran 2018 - 17:23 www.borsagundem.com

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Tarihi 29.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:100 (Bayır Diamond Hotel) 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Vefat sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Murat GÜÇLÜ'nün atanmasına ilişkin 30.04.2018 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Önemli nitelikteki aktif, gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Adese 2017 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Adese Bilgilendirme Notu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Nail EKEN, oy toplayıcı olarak da Mehmet TOPUZ ve Eyyüp TUZCU hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile seçildiler.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özet olarak okunması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus onaya sunuldu. Oylandı, Faaliyet raporunun özetinin okunması ve tümünün okunmuş sayılması yapılan oylamada hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu özeti SALİH YILMAZ tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanması hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Harun MUTLU tarafından okundu.2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tabloların onaylanması hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını kullanmamışlardır.
2017 yılı karına ilişkin yönetim kurulu teklifi Murat ALTUN tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 04.05.2018 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması yönündeki teklifi hazirun ve elektronik ortamda oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'nun 30.04.2018 tarih ve 9 sayılı kararı Salih YILMAZ tarafından okundu. Mehmet Ali Özbuğday'ın vefatı ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No 57 Sayılı Tebliği ile değişik Seri II, N17.1. sayılı Tebliği'nin 5. Maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. maddesi hükmüne göre bağımsızlık beyanı alınmış olan Hasan Murat Güçlü'nün TTK'nun 363. Maddesi uyarınca selefinin süresini tamamlamak üzere Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurula Emre KARAGEL tarafından bilgi verilmiştir.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya bu konuda elde edilen bir gelir olmadığı ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine Emre KARAGEL tarafından bilgi verildi.
Salih YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu , önemli nitelikteki işlemleri ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı (II-23.1) sayılı tebliğinin 5. Maddesinin (b) fıkrası ve 12. Maddenin (J) fıkrası hakkında bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Atila tarafından "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)' nin değişik 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi uyarınca "Genel Kurulumuzca yetki verilecek mal varlığı devri işlemlerinin Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az % 90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakdi banka kredilerinin ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan borçlarının ödenmesine yönelik olarak kullanılacağını ve bu işlemlerin ilişkili taraflarla yapılmayacağını, bu sebeple ayrılma hakkı doğurmayacağını beyan ederiz "şeklindeki Yönetim Kurulu Beyanı okundu.Hazirundan İbrahim UĞUZYİĞİT söz alarak bahse konu taşınmazların hangileri olduğunu, bu konuda görüşme yapılıp yapılmadığı ve elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı hususlarında bilgi istediğini söyledi.Yönetim Kurulu Başkanı Tahir ATİLA söz alarak İbrahim UĞUZYİĞİT'İN sorusuna cevaben "satışa konu olabilecek aktiflerimiz, mal varlıklarımız, gayrimenkullerimiz mali tablolarımızda zaten bellidir. Satışın amacı da Sermaye Piyasası Kurulu tebliğinde belirtildiği gibi şirketin mali yapısını güçlendirmek amacı ile kredi borçlarının kapatılmasına mahsustur. " dedi.Başka söz alan olmadı. Yönetim Kuruluna yetki verilmesi onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda 106.888 red oyuna karşılık fiziki ortamda 89.001.229,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu adına MURAT ALTUN tarafından, Şirketin 2017 yılında toplam 9,946.55.-TL tutarında bağış ve yardım yaptığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca 2018 yılı için yapılacak bağışların parasal üst sınırının 500,000 TL olarak belirlenmesi konusundaki teklifi onaya sunuldu ve oylama sonucu elektronik ortamda 106.888 red oyuna karşılık fiziki ortamda 89.001.229,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Salih YILMAZ tarafından yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu. Onaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak hazirun ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde hazirun ve elektronik ortamda oybirliği ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 yılı Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691192


BIST