Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

26 Haziran 2018 - 16:09 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma hakkına ilişkin Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Lehte
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2018

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 0,3837

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısındaki ilgili gündem maddeleri aşağıdadır:
3.Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılmasına ilişkin olarak
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağlayabileceği, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,3837 Türk Lirası) olduğu,
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 100.000,00-TL nominal payı aşması halinde, şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılmasından vazgeçip vazgeçmeme konusunda, yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4. Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılması işleminin görüşülmesi, Genel Kurul onayına sunulması,
5. Ayrılma hakkı kullanımından dolayı ayrılma hakkı için ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin
ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 100.000,00-TL nominal payı aşması halinde, şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve mevzuatı uyarınca belirlenen eşikleri aşan miktarının, birlikte ya da teker teker satılmasından vazgeçip vazgeçmeme konusunda, yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın, yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması ve karara bağlanması,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690403


BIST