Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Nisan 2018 - 16:24 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Tarihi 17.04.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3 - 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulunun, 2017 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgi verilmesi
7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi
14 - TTK'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetim iç yönergesi çerçevesinde Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması ve yönerge kapsamındaki görevleri yerine getirmek üzere imza yetkisinin verilmesi hususunda genel kurula bilgi verilmesi
15 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
18 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Oylum S_nai Mali Tablolar 31122017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Oylum_FaaliyetRaporu_31122017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 2017 YILI GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 7 2017 YÜZDE 10 SINIRINI AŞAN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 17/04/2018 tarihinde, saat 14.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü?nün görevlendirmiş olduğu Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte paydaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17/04/2018 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ " adresinde saat 14:30'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.
2017 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Politikası ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket'imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden " www.oylum.com " temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliğ'inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik ortamda genel kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imzaya sahip olması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alınabilmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.
Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur?

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677575


BIST