Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12 Nisan 2018 - 17:50 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 22.02.2018
Genel Kurul Tarihi 12.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2017 yılına ait bilânço ve kâr ? zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2018 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 12 Nisan 2018 perşembe günü saat 14:00 da 25.cadde no:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Sinan GENÇER,Sayın Emircan ŞAHİN,Sayın Sina KINAY, oy birliği ile seçildiler.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın İhsan ERSAN,Sayın Cezmi ÖZTÜRK oy birliği ile seçildiler. 2-Şirketimizin 2017 yılı karından brüt %100,net %85 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 07 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 3-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 4-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SKP mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017_kardagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 EGE GÜBRE SAN.A.Ş NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGE GÜBRE SAN.A.Ş. NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676587


BIST
-Foreks Haber Merkezi-