Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11 Nisan 2018 - 14:10 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.03.2018
Genel Kurul Tarihi 11.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması
5 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı
9 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi
12 - 2017 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekâletname Örneği.pdf - İlan Metni
EK: 4 FONET 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU (6).pdf - İlan Metni
EK: 5 Fonet_Bilgi_Teknolojileri_A.S..pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2018 Çarşamba günü, saat 10:00'de "Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA " adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarihli ve 94566553/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Bilgilendirme Dokümanı'nı bildirimizin ekinde bulabilirsiniz.


Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675919


BIST