Ana Sayfa***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Mart 2018 - 16:19 www.borsagundem.com

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hk. Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM D1003 SOK NO4 41455 DİLOVASI KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - TTK 376/1 kapsamında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısı zarar sebebiyle karşılıksız kaldığından, Yönetim kurulunun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
7 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Esas Sözleşme'nin "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 4., "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 5., "SERMAYE" başlıklı 7., "SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI" başlıklı 11., "YÖNETİM VE TEMSİL" başlıklı 14., "GENEL KURUL KURULUŞ" başlıklı 21., "TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL" başlıklı 26., "ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 30., "KARIN DAĞITILMASI" başlıklı 36. ve "İLANLAR" başlıklı 40. Maddelerine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
15 - 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde saat 14:00'te yapılmış olup olup, toplantı tutanakları ve hazirun ekte paylaşılmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671909


BIST