Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19 Eylül 2017 - 10:19 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.07.2017
Genel Kurul Tarihi 04.08.2017
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğu tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasının veya başka iyileştirici çözümler ve atılacak adımlar hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Gündemin 18'inci maddesinde görüşülecek olan "Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin önemli nitelikli bir işlem olduğundan, SPK'nın II-23.1 Tebliği ve mevzuatı gereği prosedür ve hangi hususlarda genel kurula bilgi verileceği bu maddede detayları ile açıklanmıştır. (Sistemdeki karakter kısıtlaması nedeniyle detay için lütfen ekli pdf dosyasına bakınız.)
18 - Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılması işleminin görüşülmesi, Genel Kurul onayına sunulması,
19 - Ayrılma hakkı kullanımından dolayı ayrılma hakkı için, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulunun onayına sunulması ve karara bağlanması,
20 - Dilek ve Temenniler,
21 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYH 2016 Olagan GK Davet Gundem Vekaletname_072017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EGCYH_2016 GK Bilgilendirme Dokumanı_072017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.08.2017 tarih ve 27039628 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY 'ın katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Temmuz 2017 tarih ve 9365 sayılı nüshasında 683., 684. ve 685. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Ayşegül Tan Hazar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, ELİF PEHLİVANLI'nın ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, A Grubu 79.760,718-TL tutarındaki pay asaleten, B Grubu 10.531.129,936 TL tutarındaki pay asaleten ve temsilen olmak üzere toplam 10.610.890,654-TL tutarındaki pay fiziken temsil edilmiştir. Elektronik genel kurul sisteminde katılım olmamıştır.Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1-Şirket ortaklarımızdan Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığı seçilmesi yönünde teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edidiğini tespit etti.
3-Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, oybirliğiyle kabul edildi.
4-Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, oybirliğiyle kabul edildi.
5-Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Sayın Elif PEHLİVANLI ve Ebru EGELİ'nin yönetim kurulu üyeliklerini genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.
7-2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri TAN EGELİ, AKIN AYDIN, ATİLLA MUZAFFER EGELİ , ELİF PEHLİVANLI, EBRU EGELİ, AHMET BERKER ARGUN, VE MEHMET CEMAL TÜKEL'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8-Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde
İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (- ) 14.418.201-TL -TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)28.590.716-TL)zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
9-Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğundan Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, sermayenin üçte biri ile yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Toplantıda hazır bulunan Tan EGELİ, Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak, adaylık beyanı bulunan Ebru EGELİ yönetim kurulu üyesi olarak ve adaylık beyanı olan Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. adına gerçek kişi temsilci olarak Uğur Özkan belirlenmiştir.
11-Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
12-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 965842 ticaret sicil no ile kayıtlı Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13-2016 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.
14-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2016 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16-2016 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler konusu ile sağlanan gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17- Şirket'in Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,1650 Türk Lirası) olduğu,
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,
hususlarında Genel Kurul'u bilgi verildi.
18- Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılması işleminin görüşüldü Genel Kurul onayına sunuldu.
Oybirliğiyle kabul edildi.
19-18. maddenin görüşülmesinde olumsuz oy veren pay sahibi bulunmadığından 19. Maddenin görüşülmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.
20.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
21.Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGCYH_2016 Kar dagitim tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 EGCYH 04 Ağustos 2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 egcyh hazirun_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 15 Eylül 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630024


BIST