Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Eylül 2017 - 16:04 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 11.08.2017
Genel Kurul Tarihi 06.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe GÖLBAŞI
Adres Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması
5 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi
13 - Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması
14 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
16 - Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi
18 - 2016 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
20 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
21 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekâletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BagimsizDenetimRaporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 2016 FAALIYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de "Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara" adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.09.2017 tarihli ve 27684027 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Bilgilendirme Dokümanı'nı bildirimizin ekinde bulabilirsiniz.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628419


BIST