Ana Sayfa***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Temmuz 2017 - 18:10 www.borsagundem.com

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.04.2017
Genel Kurul Tarihi 29.05.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2016 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması
6 - Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem kara rağmen Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar hesaplanmış olması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2017 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 2,01 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu (SPK Tebliğ II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 21.12.2016 baz alınarak hesaplanmıştır.) b) 15 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
15 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.
16 - Yönetim Kurulumuz tarafından alınan Hisse Geri Alımına İlişkin duyurumuz çerçevesinde yapılan işlemlerin özetleri hakkında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 MAYIS 2017)
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 29 MAYIS 2017 Pazartesi günü, saat 11.00 da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 25289106 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 MAYIS 2017 tarih, 9319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 26.04.2017 tarih 2040 sayılı Yenisöz Gazetesi ve 26.04.2017 tarih 18277 sayılı Milat Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 24.04.2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Erdi ACET'in toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden asaleten ve elektronik ortamda katılımın olmadığı ve 30.085.129-TL sermayesine tekabül eden 3.008.512.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 30.085.129-TL tutarındaki payın toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Kadir ÜNAL'ın ve Toplantı Yazmanlığına Sinem AKGÜN'ün iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Özgür YANAR Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Kadir ÜNAL ve Toplantı Yazmanlığına Sinem AKGÜN'ün seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Erdi ACET tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
Bu sırada, Yönetim Kurulu tarafından, 21.04.2017 tarih ve 2017/05 sayılı kararıyla, Şirketimizin %100 iştirakiyle TEK PAY SAHİBİ konumunda olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 593975 sicil numarasında kayıtlı olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanununun 156. Ve devamı maddeleri uyarınca Kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine ilişkin kararın alınıp, gerekli hazırlıkların yapıldığı ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunulduğu ve birleşme sürecinin henüz devam ettiği hususunu ortaklarımızın bilgisine sundu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınarak yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı.
Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Yağmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet ERDOĞAN ve Ahmet Fatih TAMAY'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51295599274 TC Kimlik numaralı Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, 51253600608 TC kimlik numaralı Yağmur ÖZTÜRK'ün, 67342036326 TC kimlik numaralı Ziya KOÇALAN'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 33212142312 TC kimlik Numaralı Mehmet ERDOĞAN'ın ve 14156443604 TC kimlik Numaralı Ahmet Fatih TAMAY'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNÜL, Yağmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığına ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve 2017/08 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve 2017/08 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadılar.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş'nin sabit kıymetleri üzerinde bulunan 12.500.000 TL tutarında ipotek mevcut olduğu, bu yolla herhangi bir menfaat sağlanmadığı, bunun dışında Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar tarafından bağımsız denetim raporunun 12.2 maddesine atıf ile yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun ilişkili taraf işlemleriyle ilgili (4) nolu dipnotuna atıf yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 4 numaralı dipnotunun (d) paragrafında belirtildiği üzere, 2016 yılı içerisinde toplam 34.726TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre
a) Yönetim Kurulumuzun 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin Genel Kurul gündemimizdeki ilanda her ne kadar Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği belirtilmişse de Şirketimizce bu gündem maddesindeki proje için Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendinde yer alan herhangi bir sermaye artırımı planı olmadığından Projenin, Tebliğin sadece 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
b) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 2,01 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
c) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 15. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
d) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 15. Maddesinde belirtilen proje hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
e) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
f) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
g) Birazdan gündemin 15. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin proje, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2016 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
19. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.05.2017 Saat:11.40


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Birleşme Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.07.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 17/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/618992


BIST