Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***EGLYO* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

06 Temmuz 2017 - 20:21 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılması işleminin görüşülmesi nedeniyle ayrılma hakkı kullanım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EGLYO

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2017
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Lehte

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 0,165

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısındaki ilgili gündem maddeleri aşağıdadır:
17. Gündemin 18'inci maddesinde görüşülecek olan "Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,1650 Türk Lirası) olduğu,
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615870


BIST