Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Temmuz 2017 - 20:19 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.07.2017
Genel Kurul Tarihi 04.08.2017
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğu tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasının veya başka iyileştirici çözümler ve atılacak adımlar hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Gündemin 18'inci maddesinde görüşülecek olan "Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin önemli nitelikli bir işlem olduğundan, SPK'nın II-23.1 Tebliği ve mevzuatı gereği prosedür ve hangi hususlarda genel kurula bilgi verileceği bu maddede detayları ile açıklanmıştır. (Sistemdeki karakter kısıtlaması nedeniyle detay için lütfen ekli pdf dosyasına bakınız.)
18 - Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılması işleminin görüşülmesi, Genel Kurul onayına sunulması,
19 - Ayrılma hakkı kullanımından dolayı ayrılma hakkı için, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulunun onayına sunulması ve karara bağlanması,
20 - Dilek ve Temenniler,
21 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYH 2016 Olagan GK Davet Gundem Vekaletname_072017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EGCYH_2016 GK Bilgilendirme Dokumanı_072017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 04 Ağustos 2017 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, toplantı ile ilgili gerekli işlemlerin ifasına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615868


BIST