Ana Sayfa***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Haziran 2017 - 19:02 www.borsagundem.com

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 05.05.2017
Genel Kurul Tarihi 09.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi, No:8 Küçükçekmece-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınan/alınacak tedbirler hakkında genel kurul onayının alınması.
7 - Pay ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması.
8 - Yönetim kurulunun 25.09.2016 tarih 2016/27 sayılı alınan kararında ilişkili taraflar arasında vade farkı hesaplama işleminin durdurulması hususunun genel kurul onayına sunulması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hususundaki önerisinin müzakeresi ve tasdiki.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması.
13 - Şirketin 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.
14 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
15 - SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
16 - Şirketin 2016 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağladığı fayda ve hizmetler ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 madde hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarih 7/241 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca şirkete uygulanan idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun genel kurul onayına sunulması.
19 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin yapılması ve genel kurul onayına sunulması.
20 - Dilek,temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı başkanlığına Sn. Eyyüp Serdal AKYÜREK'in, oy toplama memurluğuna Sn. Uğur ÖZDEN'in, tutanak yazmanlığına Sn. Mehmet BULUT'un seçilmeleri ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, gündemde değişiklik talebi olup olmadığını sordu.Gündemin 6. ve 7. maddelerinin görüşülme sıralarının yer değiştirmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Genel kurula katılanlar ve hazirun ile ilgili itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz gelmedi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
3- 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akyurekpazarlama.com.tr şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli kamuyu aydınlatma platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Zeynep ATALAY tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı.
5- 2016 yılına ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akyurekpazarlama.com.tr şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli kamuyu aydınlatma platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tabloların kabulü oya sunuldu. Or birliği ile kabul edildi.
6-Şirket bilançosunda özkaynaklar altında bulunan pay ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
7- Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verildi. Genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
8- İlişkili taraflar arasında vade farkı hesaplama işleminin durdurulması hususu genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
10-Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi haricinde herhangi bir değişiklik yapılmaması, bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretinin ise 4.000,00 (Dört Bin)-TL net olması hususu genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
11- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşülmüş olup 2016 yılı için finansal raporlarında belirtildiği gibi dönem net zararı oluştuğundan dolayı kâr dağıtımı yapılmaması gene kurul oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere yönetim kurul'unca belirlenen bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması hususu genel kurul'un onayına sunulmuş olup, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması oy birliği ile kabul edildi.
13- 2016 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir yardım ve bağış bulunmamakta olup, 2017 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmaması hususu genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
14-Genel kurul'a şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında yönetim kurulu başkanı tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
15- Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ve diğer ilgili düzenlemeler kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurul'a yönetim kurulu başkanı tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
16- Şirketin 2016 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağladığı fayda ve hizmetler ile ilgili genel kurul'a bilgi verildi.
17- Yönetim kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Ek1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarih ve 7/241 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca şirkete uygulanan idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Ek2- Toplantı başkanı mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üye adayı bulunamadığı en kısa sürede yönetim kurulu tarafından bağımsız üye ataması yapılacağı hususunda genel kurula bilgi verdi. Madde genel kurul oylamasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
18- Dilek,temenniler kısmında söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı genel kurul toplantısında alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz olmadı.
Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması sebebiyle toplantı Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'nin 09.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuya ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612965


BIST