Ana Sayfa***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Mayıs 2017 - 15:44 www.borsagundem.com

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı (Düzeltme - Toplantı Tarihi).
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Düzeltme Nedeni Bildirimin tablo kısmında sehven "31.05.2016" olarak seçilen toplantı tarihinin "31.05.2017" şeklinde düzeltilmesi.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 08.05.2017
Genel Kurul Tarihi 31.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2016 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DYH 2016 YILI GENEL KURUL ÇAĞRISI - 08 MAYIS 2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK - Bakanlik Onayli Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2016 yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605987


BIST