Ana Sayfa***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03 Mayıs 2017 - 08:38 www.borsagundem.com

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ULUSOY A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ULUSE
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Kararının Tescili

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.03.2017
Genel Kurul Tarihi 21.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. ORGANİZE SANAYİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SİNCAN ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim kurulu ücretlerinin karara bağlanması.
11 - Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ? nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereği 2016 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması.
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ULUSOY A.Ş. GENEL KURUL DAVET, GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 ULUSOY A.Ş. 2016 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
21.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21.04.2017 tarihinde saat 14:00'te şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2017 tarih ve 94566553 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.03.2017 tarih ve 9293 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 24.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından itibari değeri 4.000.000 TL (Dörtmilyon Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan 31.650.504 TL'lik (Otuzbirmilyon altıyüzellibinbeşyüzdört Türk Lirası) kısmı asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 35.650.504 TL (Otuzbeşmilyonaltıyüzellibinbeşyüzdört Türk Lirası) olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun ve ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilcisi İpek Akdağ'ın da toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu ibrası hariç olmak üzere Gündem Maddelerine ilişkin oylamalarda A Grubu Payların oy oranlarının hesaplanmasında 9 (dokuz) oy imtiyaz hakkı dikkate alınacaktır.
1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından saat:14:00'te açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirdi. Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY'un, Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sait ULUSOY'un seçilmesine ilişkin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sait Ulusoy'un seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Avukat Orkun Ağaoğlu, Oy Toplama Memuru olarak Serdar ENDER'i görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Neşe SAN' ı görevlendirdi.Toplantı Başkanı , toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge okundu.2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek onaya sunuldu oybirliği ile onaylandı.
4. 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafının okunması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge okundu. Okunan önerge üzerine 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafının okunması hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen katılan İpek Akdağ tarafından Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafının okunmasını istedi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafı okundu.
5. Gündemin 5.maddesi olan 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirketin 2016 yılı Finansal Tabloların toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge okundu. Okunan önerge üzerine 2016 yılı Finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.
6. TTK'nun 363. Maddesine göre yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden İLHAMİ ÖZŞAHİN'İN 13.12.2016 tarihli istifasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 13.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN'İN atanması oybirliğiyle onaylandı.
7. 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.
2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda oy kullanmamışlar, A grubu paylarda bulunan oy imtiyazı kullanılmamıştır.
8. 2016 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Şirketin 2016 yılı karına ilişkin kar dağıtım önerisi okundu. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2016 yılı konsolide mali tablolarımızda yer alan 36.453.121 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının, sermaye piyasası mevzuatının kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 21. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikamız uyarınca, %50'sine tekabül eden 18.226.561 TL tutarın nakit olarak Şirketimiz pay sahiplerine 06 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi önerilmiştir.
18.226.561 TL'nin Brüt tutar olarak kabul edilmesi, (Buna göre, 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı - Brüt (TL): 0,455664'dir) ve Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 06 Eylül 2017 tarihinde dağıtılması hususu onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Brüt 18.226.561 TL'nin (1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL): 0,455664 ) Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 06 Eylül 2017 tarihinde dağıtılması hususu, 67.630.004 TL kabul oyuna karşılık 20.500 TL red oyu almak suretiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi
Pay sahipleri Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge ile A Grubu pay sahibi sıfatıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak 3*********2 T.C. Kimlik No'lu Sait ULUSOY, 3*********6 T.C. Kimlik No'lu Kubilay Hakkı Ulusoy ve B Grubu pay sahibi sıfatıyla da 3*********8 T.C. Kimlik No'lu Enis ULUSOY'un Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi ve Yönetim Kurulu görev süresinin 2018 yılında yapılacak olan, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olması önerildi. 2*********0 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Cumhur ERSÜMER ve 2*********4 T.C. Kimlik No'lu Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterildiği Yönetim Kurulu kararı okundu. Oylamaya geçildi. 2018 yılında yapılacak olan, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine 3*********2 T.C. Kimlik No'lu Sait ULUSOY, 3*********6 T.C. Kimlik No'lu Kubilay Hakkı Ulusoy, 3*********8 T.C.Kimlik No'lu Enis ULUSOY'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine de 2*********0 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Cumhur ERSÜMER ve 2*********4 T.C. Kimlik No'lu Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.900.-TL ödenmesine yönelik önergesi okundu. Okunan önerge, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.900 TL ödenmesi, 67.630.004 TL kabul oyuna karşılık 20.500 TL red oyu almak suretiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri kapsamındaki iş ve işlemleri yapabilmeleri için anılan maddelerde belirtilen izinlerin verilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
12. SPK Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmışlığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı konusunda bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi, yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
14. İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında pay sahiplerimize bilgi verildi.
15. Toplantı Başkanı tarafından, SPK Seri II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesine göre Şirket tarafından, 3.şahısların borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında 53.623 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge, okundu, oya sunuldu.2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi hususu, 67.630.004 TL kabul oyuna karşılık 20.500 TL red oyu almak suretiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
17. Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin 18.maddesinde söz alan Emrah Bayrak, hisse performansıyla ilgili eleştiri ve görüşlerini belirtti. Toplantı Başkanı Sait ULUSOY tarafından şirket performansının finansal tablolardan ve faaliyet raporundan izlenebileceğini, piyasa değerinin değerli paydaşlarımızın takdirinde piyasa tarafından belirlendiği konusunda bilgi verdi.
Başka söz alan olmadığından teşekkür konuşması sonrasında ve gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 16.18'de kapatıldı.
İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza
altına alınmıştır. 21.04.2017 ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2016 GK GÜNDEM DAVET VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604464


BIST