Ana Sayfa***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Nisan 2017 - 19:46 www.borsagundem.com

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 28.04.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.
3 - Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 bakambalajgenelkurulilani.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE DÜZENLENEN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 4050-567 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 09.30'da, 10000 Sokak, No: 7, AOSB, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 24556921 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi H. Alper Marasalı'nın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.
· Toplantıya ait davetin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 989, 990 ve 991. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 31 Mart 2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
· Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu,
· Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden (B) Grubunun toplam 290.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet paydan 287.825,00Türk Lirası sermayeye karşılık 28.782.500 adet payın temsilen ve 1.060,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 106.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 288.885,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 28.888.500 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı sorulmuş herhangi bir itirazın olmadığı beyan edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.
Bakanlık Temsilcisi tarafından 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Murat Yıldız oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Murat Yıldız, Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak
19483709102 T.C. Kimlik Numaralı Nihat Gündüz'ün,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 35548753910 T.C. Kimlik Numaralı Halil Bayrakdar ve
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 27617017382 T.C. Kimlik Numaralı Ali Nail Kubalı'nın Gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO.3
Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının saat 09.45 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar 1 ve 2 numaralı ara kararlar gereğince Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. 28.04.2017.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 bgrubutoplantitutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 bgrubuhazirbulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603693


BIST