Ana Sayfa***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Nisan 2017 - 10:22 www.borsagundem.com
ır
Yapılan Açıklama Ertelenmi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Olağan Genel Krihi ihi Saati es
1 - Açılış ve toplantı başkaenel Kurul toplantı tutanağını divanınca imzalanmasına yetkiunca hazırlanan, 2016 yılına am raporunun okunması ve görüşüleri ile ilgili SPK-11-14.1 saTFRS esaslarına göre hazırlana okunması, görüşülmesi ve tasdPiyasası Kanunu 11-19.1 sayılıılı karının dağıtılması ve karnetim kurulunun teklifinin gör8- Yönetim Kurulu üyelerinin srının tayini.
9 - 2017 yılı ibağımsız denetim kuruluşunun olu Başkanı ve üyelerine Türk Tncı maddeleri gereğince izin v Dağıtım

Genel Kurul Sonuçl Evet YONGA MM ŞİRKETİNİN
31/03/2017 TARİHŞirketinin 2016 yılına ait Ola03.2017 tarihinde saat 11.00'dhallesi Atatürk Bulvarı No:196l Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarnde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 210.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 12.479.295 ad gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Divan Başkanlığına Ali Karamil, Katipliğe Veli Cingöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.
3- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve söz alan olmadı.
4- 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muahsebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan rapor okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2016 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı sözan sonra brüt 1.976.470,59 TL kar payı dağıtılmasına, yapılan oylamada 03 Nisan 2017 tarihinden itibaren kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmaGözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muahsebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ?nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince şirket adına iş ve işlem yapması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Genel kurul saat 12.30 itibari ile görüşme kapatıldı.
GÜMRÜK VE TİCARET DİVAN BAŞKANI KATİP
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
EMRAH KAÇAR ALİ KARAMİL VELİ CİNGÖZ


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 ? Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2017 tarih, beş sayılı kararı gereğince 31.03.2017 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
2016 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek na ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5-2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9- 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmes.tr/tr/Bildirim/601294


BIST