Ana Sayfa***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Mart 2017 - 15:49 www.borsagundem.com

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi
2 - Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
5 - 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan GK Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_08.03.2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4 Kar Dağıtımı YK kararı-Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Hakim Şirket Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 29.03. 2017 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin sonuçlar ekli tutanakla sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Eminiş AŞ. 2016 Olağan GK Toplantı Notları.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595771


BIST