Ana Sayfa***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim A+ A-----

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim A+ A-

07 Mart 2017 - 11:02 www.borsagundem.com

Özet Bilgi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Gündem maddelerinin girişinin yapılması ve gündemde yer alan hak
kullanım süreçlerinden "kar payı dağıtım" işaretlemesi amacıyla
düzeltme yapılmıştır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
06.03.2017
Genel Kurul Tarihi
29.03.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası
Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve
tutanak yazmanının belirlenmesi
2 - Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için
toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun,
2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket
raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin
okunması
5 - 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması,
müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili
teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst
Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında
yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve
onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçiminin onaylanması
11 - 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım
amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel
kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst
sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016
yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2016 Yılı Olağan GK Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2017 tarihli toplantısında alınan
281 sayılı karara istinaden
1) Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29.03.2017
Çarşamba günü, saat:14:00?te Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresindeki şirketimiz merkezinde
yapılmasına,
2) Gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve
tutanak yazmanının belirlenmesi,
2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için
toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun,
2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket
raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin
okunması,
5. 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi,
Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifinin
görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst
Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında
yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve
onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçiminin onaylanması,
11. 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla
vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula
bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016
yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi,
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
15.Dilek ve görüşler.


Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine
getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki
Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591335

IMKB