Ana SayfaANAL?Z-Sabah Stratejisi(Ziraat Yat?r?m)----

ANAL?Z-Sabah Stratejisi(Ziraat Yat?r?m)

28 Ekim 2016 - 08:47 www.borsagundem.com

Ziraat Yat?r?m Menkul De?erler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Taraf?ndan Haz?rlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Geli?mi? Ülkeler'de verim e?rilerinin dikle?mesiyle Geli?mekte
Olan Ülke Kurlar?'n?n (EMFX) de?er kaybetmesi katalizörlü?ünde nötr
risk i?tah? ile tek seansl?k i?lem gününe uyan?yoruz. 2011 y?l? Aral?k
ay?nda dönemin merkez bankas? ba?kan? Say?n Erdem Ba?ç? ?stanbul
Sanayi Odas?'nda yapt??? konu?mada kur bazl? hareketler nedeniyle
fiyat istikrar?n? gözeteceklerini belirtmi?ti. Ayn? süreçte Avrupa
Merkez Bankas? (ECB) kaynakl? haber ak??? küresel çapta ABD Dolar?'nda
dalgalanmalar? tetiklemekteydi. Küresel konjonktürün a??r basmas?yla
Türk Liras?'nda merkez bankas? ba?kan?n?n aç?klamalar?na ra?men de?er
kayb? gözlemlemi?tik. Dün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? Ba?kan?
Say?n Murat Çetinkaya'n?n enflasyon raporunun sunmas?n?n ard?ndan Türk
Liras?'n?n ABD Dolar? kar??s?nda (beklentimizin aksine) 3,11
seviyesine de?er kaybetti?ini takip ettik. G?da enflasyon tahminleri
a?a?? gelirken TÜFE (man?et) enflasyon tahminlerinin bu sene için
sabit tutulup önümüzdeki y?l için yükseltilmesi çekirdek enflasyon
göstergelerinin sorgulanmas?yla sonuçland?. Kur, çekirdek enflasyonun
temel de?i?keni varsay?ld??? için piyasadaki Lira zay?fl???n?n bir
k?sm? enflasyon raporundaki güncellemelere atfedilebilir. Ancak temel
kayb?n 2011 Aral?k ay?ndaki gibi küresel dinamiklerden geldi?i
görü?ündeyiz: 1) ABD Ba?kanl?k seçiminde Cumhuriyetçi Aday Donald
Trump'?n Florida eyaletinde Demokrat aday Hillary Clinton'un önüne
geçti?ine yönelik haber ak??lar? Meksika Pesosu'nda de?er kayb? ile
sonuçland?. Meksika Pesosu EMFX'de lider kurlardan kabul edildi?i için
(i?lem hacmi en yükse?i) beraberinde EMFX'de oynakl??? artt?rd?. 2)
Üretimden gelen pozitif veri ak??? (PMI) Geli?mi? Ülkeler'de iktisadi
faaliyetin canlanma e?ilimini yans?tmakta. Dün ?ngiltere, üçüncü
çeyrek büyüme verisini beklentilerin üzerinde aç?klad?. Bugün ABD'de
TS? 15:30 üçüncü çeyrek büyümesinin %2,6 oran?ndaki Bloomberg anket
beklentisinden daha iyi hatta %3'ün üzerinde gelme olas?l??? söz
konusu. FED'in önümüzdeki haftay? pas geçip Aral?k ay?nda faiz
artt?raca?? olas?l??? %73 oran?na ula?t?. Avro Bölgesi'nde ECB'nin
parasal geni?lemeyi muhafazakar ko?ullarda Mart ay? ötesine
ta?abilece?i olas?l??? güçleniyor ve son olarak Japonya'da merkez
bankas? ba?kan? Kuroda uzun vadeli faizlerin artabilece?i yönünde
uyar?da bulundu. Tüm bunlar verim e?rilerinin uzun taraf?nda faizlerin
yükselmesiyle sonuçlanmakta. ABD 10 y?l vadeli getiri oran? %1,85
seviyesine ula?t?. Bugün ilaveten seans kapand?ktan sonra TS? 15:00'de
Almanya'n?n Ekim ay? enflasyonu takip edilecek. Enflasyonun güçlenmesi
durumunda Avrupa'da uzun vadeli faizler yükselme e?ilimlerini
koruyabilirler ve ECB'nin parasal geni?lemesi sorgulanarak risk i?tah?
etkilenebilir.
Riskteki genel zay?fl??a ra?men dün Borsa ?stanbul'un %0,8
oran?nda de?er kaybetmesi, mevcut dinamikleri önceden fiyatlamas?n?
sa?lad?. Bu sabah Çin Renminbisi Avro kar??s?nda pivot takip etti?imiz
seviye 7,40'a yak?n ve S&P500 vadeli i?lemlerde %0,18 oran?nda primli.
Türk Liras? seans kapan???na göre di?er EMFX ile birlikte yatay. ETF
ve endeks birbirleri ile dengeli görünüyorlar. Her ne kadar dün
Türkiye ETF'i %2,2 oran?nda de?er kaybetse de son üç günde B?ST'in
%0,1 önünde. Dü?ük i?lem hacmi beklenen güne 78.900 civar?ndan 79bin
seviyesini zorlayarak ba?layabiliriz.

??RKET HABERLER?

Arçelik (ARCLK, S?n?rl? Pozitif): ?irketin %45, ?irketin ana
orta?? Koç Holding A.?.'nin %5 oran?nda pay sahibi oldu?u mü?terek
yönetime tabi ortakl??? Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.?.'nin
(Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerine ili?kin olarak Arçelik A.?,
Koç Holding A.?. ve LG Electronics, Inc aras?nda, 31 Aral?k 2023
tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni bir Ortakl?k Sözle?mesi
imzalanm??t?r. Yeni sözle?me, eskisi ile ayn? ?ekilde, yönetim
kontrolünün Koç Toplulu?u ve LG Electronics aras?nda %50-%50 payla??m?
esas?na dayanmaktad?r. Yeni ortakl?k döneminde Arçelik-LG, mevcut
durumda üretilen Ev Tipi Klima'lar?n (RAC) yan?s?ra, ticari klima
pazar?nda beklenen büyümeye haz?rl?k amac?yla Ticari Klima (CAC) da
üretecektir. Ayr?ca Arçelik A.?., Nisan 2017'den itibaren Türkiye
pazar?nda, tek üniteli hafif ticari klimalar hariç tüm LG markal?
ticari ürünlerin Türkiye'de sat?? hakk?na münhas?ran sahip olacakt?r.
Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): ?irketin 3Ç2016 ana ortakl?k kar?
4,5mn TL ile geçen sene ayn? çeyrekteki 5mn TL'nin %10 alt?nda
kalm??t?r. Bizim Toptan'?n kar?ndaki dü?ü?te operasyonel giderler ve
di?er faaliyet giderlerindeki art??lar ana etken olmu?tur. ?irketin
brüt kar? %11,4 art??la 67,1mn TL olurken, faaliyet kar? geçen seneye
göre %4,4 azalarak 8,2mn TL olmu?tur. Bunun sebebi ?irketin
operasyonel giderlerinin 45,3mn TL'den 49,3mn TL'ye yükselmesidir.
Ayr?ca di?er faaliyet giderleri de 2015'teki 6,3mn TL'den 2016'da
9,6mn TL'ye yükselmi?tir. Finansman giderleri geçen senenin hafif
üzerinde 3,3mn TL olarak gerçekle?mi?tir. ?irketin 2016 Ocak- Eylül
kar? ise 11,6mn TL olarak gerçekle?mi?tir. Geçti?imiz y?l?n ayn?
döneminde kar 8,9mn TL idi.
Brisa (BRISA, S?n?rl? Pozitif): ?irketin 27 Kas?m 2015 tarihli
özel durum aç?klamas?nda belirtilen 2011 y?l? vergilendirme dönemine
ili?kin 4,7mn TL vergi asl? ve 8,3mn TL vergi ziya? cezas?n?n, 4,2mn
TL vergi asl? ve 7,5mn TL vergi ziya? olmak üzere toplam 11,7mn TL'lik
k?sm?yla ilgili ihtilaflar için "Baz? Alacaklar?n Yeniden
Yap?land?r?lmas? Hakk?nda 6736 say?l? Kanun" hükümlerinden
yararlan?lmas? amac?yla ba?vuru yap?lm??t?r. Bu kapsamda, yurtiçi ÜFE
dahil 2,4mn TL tutar?ndaki toplam yükümlülü?ün 30 Kas?m 2016 tarihine
kadar pe?in olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilaflar?n
sonland?r?lmas? öngörülmektedir.
Ege Gübre (EGGUB, S?n?rl? Pozitif): Ege Gübre'nin net dönem kar?
3Ç2016'da 2mn TL olarak gerçekle?mi? ve bir önceki y?l?n ayn?
çeyre?inde kaydedilen 10mn TL'lik zarar rakam?na göre iyi bir
sergilemi?tir. ?irket'in brüt kar? 3Ç2016'da 12mn TL gerçekle?erek
geçti?imiz y?l?n ayn? çeyre?ine göre %17 art?? kaydetmi?tir. ?irketin
geçti?imiz y?l?n üçüncü çeyre?inde zarar kaydetmesinde kredi kur fark?
gideri (14mn TL) yazmas? etkili olmu?tu. Üçüncü çeyrekteki kar rakam?
ile birlikte Ocak - Eylül net dönem kar? 14,2mn TL olarak
gerçekle?irken, geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde 19,7mn TL zarar
kaydedilmi?ti.
Ford Otosan (FROTO, Öneri "EKLE", S?n?rl? Pozitif): Ford Otosan'?n
3. çeyrek net dönem kar? 173,9mn TL ile bizim beklentimiz olan 190mn
TL'nin hafif alt?nda kalmas?na kar??n 169mn TL olan piyasa
beklentisinin biraz üzerinde gerçekle?mi?tir. Tahminimizdeki sapmada
beklentimizden yüksek gerçekle?en finansman gideri etkili olmu?tur.
Ford Otosan'?n 3Ç2015'teki net dönem kar? 150,6mn TL idi. ?irketin
sat?? gelirleri 3Ç2016'da bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %8,7
oran?nda gerilemi? ve 3,8 milyar TL olmu?tur. Sat?? gelirlerindeki
dü?ü? ise özellikle yurtiçi sat?? gelirlerindeki gerilemeden
kaynaklanm??t?r. Yurtiçi sat??lar geçen sene ayn? çeyre?e göre adetsel
bazda %28, yurtd??? sat??lar ise %17 dü?ü? kaydetmi?tir. Sat??lar?n
maliyeti, gelirlerdeki dü?ü?ten daha yüksek, %9,5 oran?nda azalm??t?r.
Buna ba?l? olarak brüt kar marj? 0,8 puan iyile?me ile %11,9 olarak
gerçekle?mi?tir. Operasyonel giderlerdeki art?? %20 olmu? ve olumsuz
bir görüntü sergilemi?tir. Di?er faaliyetlerden gelirler geçen seneki
34mn TL'den bu sene 3. çeyrekte 25mn TL'ye gerilemi?tir. Bu geli?meler
neticesinde, faaliyet kar marj? 0,9 puan gerileme ile %5,8 olmu?tur.
Finansman taraf?nda ise giderler geçen sene ayn? döneme göre 52mn TL
azalarak 42mn TL seviyesini göstermi?tir. ?irket 3Ç2015 de 38,6mn
TL'lik vergi gideri kaydederken, 3Ç2016'da sadece 6mn TL vergi gideri
yazm??t?r. Bu durum net kar? olumlu etkilemi? ve net kar marj? 0,9
puan art??la %4,5 seviyesinde gerçekle?mi?tir. 3. çeyrek rakamlar?yla
birlikte Ford Otosan'?n 9 ayl?k net kar? 638mn TL olmu?tur. Geçen sene
ayn? dönemde ?irket 557mn TL net kar aç?klam??t?.
Jantsa (JANTS, S?n?rl? Pozitif): ?irketin 3Ç2016 ana ortakl?k kar?
2,4mn TL ile geçen sene ayn? çeyrekteki 1,1mn TL'nin yakla??k 2 kat?na
ç?km??t?r. Jantsa'n?n kar?ndaki art???n ana sebebi finansman
giderindeki azalma olmu?tur. ?irketin brüt kar? %11,8 azal??la 7,5mn
TL olurken, faaliyet kar? geçen seneye göre %42,5 azalarak 4,4mn TL
olmu?tur. Bunun sebebi ?irketin di?er faaliyet gelirlerinin 2mn TL
azalmas?d?r. Öte yandan, finansman giderleri geçen seneye göre 5,2mn
TL azalm?? ve olumlu bir görüntü çizmi?tir. 2015 3. çeyrekte vergi
gideri yazmayan Jantsa bu sene 412bin TL'lik vergi gideri
kaydetmi?tir. ?irketin 2016 Ocak- Eylül kar? ise 12,4mn TL olarak
gerçekle?mi?tir. Geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde kar 9,5mn TL idi.
Polisan Holding (POLHO, Pozitif): ?irket 3Ç2016'da 1,3mn TL ana
ortakl?k kar? kaydederken, geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde 20mn TL net
zarar aç?klam??t?. Polisan Holding'in zarardan kara geçmesinde ana
faktör finansman giderlerindeki azalmad?r. ?irketin brüt kar? %9,9
art??la 57,6mn TL olurken, faaliyet kar? geçen seneye göre %22,6
artarak 24,4mn TL olmu? ve olumlu bir görüntü sergilemi?tir. Finansman
taraf?nda 2015 3. çeyrekte kaydedilen 40,4mn TL'lik gider bu sene 21mn
TL'ye gerilemi? ve net kar? desteklemi?tir. ?irketin 2016 Ocak- Eylül
kar? ise 44,3mn TL olarak gerçekle?mi?tir. Geçti?imiz y?l?n ayn?
döneminde ?irket 11,7mn TL zarar kaydetmi?ti.
Vestel Elektrik (VESTL, Pozitif): ?irketin 3Ç2016 ana ortakl?k
kar? 90mn TL olarak gerçekle?mi? ve geçen senenin ayn? döneminde
kaydedilen 48,9mn TL'lik zarara göre iyi bir görüntü sergilemi?tir.
Vestel'in zarardan kara geçmesinde ana etken 2015'teki finansman
giderinin aksine bu çeyrekte finansman geliri kaydedilmesi ve di?er
faaliyet giderlerindeki azalmad?r. ?irketin brüt kar? %21 gerilemeyle
423,6mn TL olurken, faaliyet kar?, di?er faaliyet giderlerindeki
dü?ü?e ba?l? olarak, geçen seneye göre %35 artarak 40mn TL'ye
yükselmi?tir. Finansman taraf?nda da 3Ç2015'teki 92,7mn TL'lik
giderden bu sene 63,9mn TL gelire dönü? olmu?tur. Geçen sene 16,1mn TL
vergi geliri kaydeden Vestel bu sene 9,2mn TL vergi gideri yazm??t?r.
Net kar marj? ise %4,3 seviyesinde gerçekle?mi?tir. ?irketin 2016
Ocak- Eylül dönemi ana ortakl?k kar? 266mn TL olarak gerçekle?mi?tir.
Geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde ?irket 81,3mn TL zarar kaydetmi?ti.
Tat-G?da (TATGD, S?n?rl? Negatif): ?irketin 3Ç2016 ana ortakl?k
kar? 11,3mn TL ile geçen sene ayn? çeyrekteki 15,5mn TL'nin %27
alt?nda gerçekle?mi?tir. Tat G?da'n?n kar?ndaki dü?ü?te operasyonel
giderlerdeki art?? ve di?er faaliyet gelirlerindeki gerileme ve vergi
giderindeki art?? etkili olmu?tur. ?irketin brüt kar? %8,8 art??la
54,1mn TL olurken, faaliyet kar? geçen seneye göre %10,4 azalarak
14,5mn TL olmu?tur. Bunun sebebi ?irketin operasyonel giderlerinin
37mn TL'den 41,3mn TL'ye yükselmesidir. Ayr?ca di?er faaliyet
gelirleri de 2015'teki 3,4mn TL'den 2016'da 1,7mn TL'ye gerilemi?tir.
Öte yandan, finansman giderleri yakla??k olarak geçen seneyle ayn?
seviyede gerçekle?mi?tir. 2015 3. çeyrekte vergi gideri yazmayan Tat
G?da bu sene 2,9mn TL'lik vergi gideri kaydetmi?tir. Üçüncü Çeyrek kar
rakam?yla birlikte ?irketin 2016 Ocak- Eylül kar? 52,4mn TL olarak
gerçekle?mi? ve bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %12,5 oran?nda
gerileme kaydetmi?tir.
Türk Traktör (TTRAK, S?n?rl? Pozitif): Türk Traktör'ün 3. çeyrek
net dönem kar? 62mn TL ile 58mn TL olan piyasa beklentisinin hafif
üzerinde gerçekle?mi?tir. ?irketin 3Ç2015'teki net dönem kar? 64,8mn
TL idi. 3Ç2016'daki sat?? gelirlerindeki %20'lik gerilemeye kar??n
sat??lar?n maliyetindeki %23'lük dü?ü? brüt kardaki dü?ü?ün %7 ile
s?n?rl? olmas?n? sa?lam??t?r. Brüt kar geçen senenin 12,6mn TL
alt?nda, 159mn TL olmu?tur. Buna ek olarak brüt kar marj? 3,2 puan
iyile?meyle %23,4'e yükselmi?tir. Operasyonel giderler ise, geçen
seneyle yakla??k ayn? seviyede, 62,4mn TL'yi göstermi?tir. Di?er
faaliyetlerden gelirler geçen seneki 19,2mn TL'den bu sene 3. çeyrekte
14,3mn TL'ye gerilemi?tir. Bu geli?meler neticesinde, faaliyet kar?
%13 gerilemeyle 111mn TL olurken, faaliyet kar marj? 1,3 puan iyile?me
ile %16,3'e ula?m??t?r. Finansman taraf?nda ise giderler geçen sene
ayn? döneme göre 13mn TL azalarak 34,9mn TL seviyesini göstermi?tir.
Net kar marj? 1,5 puan art??la %9,1 seviyesinde gerçekle?mi?tir. 3.
çeyrek rakamlar?yla birlikte Türk Traktör'ün 9 ayl?k net dönem kar?
276,1mn TL olmu?tur. Geçen sene ayn? dönemde ?irket 177,2mn TL net kar
aç?klam??t?.
Türkiye S?nai Kalk?nma Bankas? (TSKB, Öneri "EKLE", Nötr):
Banka'n?n 3Ç2016'daki net dönem kar? bir önceki çeyre?e göre önemli
bir de?i?im göstermeyerek 117,7mn TL olarak gerçekle?mi?tir. Bizim
beklentimiz 120mn TL iken, piyasa beklentisi 118mn TL idi. Tüfe
endeksli tahviller net faiz gelirlerinin %18 artmas?na önemli katk?
sa?lam??t?r. ?irket bu çeyrekte temettü geliri elde etmezken, ticari
zarar bir önceki çeyre?e yak?n (23,9mn TL) gerçekle?ti. Kredi kar??l?k
gideri artarken, operasyonel giderler dü?mü?tür. Banka'n?n çeyrekesel
bazdaki özsermaye karl?l??? %16,7 olurken, takipteki kredi rasyosu
%0,4 ile sektörün alt?nda kalmaya devam etmi?tir.
Vak?f GYO (VKGYO): Vak?f GYO 2016 y?l?n?n üçüncü çeyre?inde 0,7mn
TL zarar kaydetmi?tir. ?irket geçti?imiz y?l?na ayn? döneminde 7,3mn
TL kar aç?klanm??t?. Brüt kar rakam?ndaki hafif art??a ra?men, zarar
kaydedilmesinde genel yönetim giderindeki art?? etkili olmu?tur.
(Ba??? yard?m ve sosyal sorumluluk projeleri kapsam?nda toplamda 6mn
TL gider yaz?lm??t?r.) ?irketin Ocak - Eylül net dönem kar? 10,8mn TL
olarak gerçekle?irken, geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde 22,4mn TL kar
aç?klanm??t?.
Turkcell ?leti?im (TCELL, S?n?rl? Pozitif): ?irket nezdinde
gerçekle?tirilen vergi incelemeleri sonucunda 2 Ocak 2014 tarihli özel
durum aç?klamas?nda belirtilen, toplam (gecikme faizi hariç) 455mn TL
tutar?ndaki cezal? Özel ?leti?im Vergisi tarhiyatlar? ve bunlar
d???nda kalan yakla??k 20mn TL tutar?ndaki kamu alacaklar? için 6736
say?l? Baz? Alacaklar?n Yeniden Yap?land?r?lmas?na ?li?kin Kanun'dan
yararlan?lmas? amac?yla ba?vuru yap?lm??t?r. Bahsi geçen yap?land?rma
kapsam?nda, yurtiçi ÜFE dahil yakla??k 130mn TL tutar?ndaki toplam
yükümlülü?ün 30 Kas?m 2016 tarihine kadar pe?in olarak ödenmesi
suretiyle, söz konusu ihtilaflar ile inceleme ve tarhiyat safhas?nda
bulunan i?lemlerin sonland?r?lmas? öngörülmektedir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): ?irketin %100 ba?l? ortakl??? Zorlu
Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi, 27 Ekim 2016 tarihinde Kütahya ?l
Özel ?daresi taraf?ndan düzenlenen jeotermal kaynak arama sahas?na ait
arama hakk?n?n verilerek ruhsatland?r?lmas? ihalesine kat?lm?? ve
ihaleyi 450bin TL art? KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek
kazanm??t?r. Zorlu Jeotermal, ihale kapsam?nda Kütahya'da yer alan
4.950 hektar Yeniköy jeotermal sahas?nda jeotermal kaynak aramas?
yapmaya hak kazanm??t?r.

SEKTÖR HABERLER?

Turizm Sektörü: Kültür ve Turizm Bakanl???'n?n aç?klad??? verilere
göre Türkiye'ye gelen yabanc? ziyaretçi say?s? 2016 y?l? Eylül ay?nda
geçen y?la göre % 32,8 azalarak 2 milyon 856 bin oldu. 2016 y?l?n?n
Temmuz-Eylül dönemindeki yabanc? ziyaretçi say?s? ise geçen y?l?n ayn?
dönemine göre %36 dü?ü?le 9 milyon 507bin seviyesinde gerçekle?ti.
Konut Sektörü: TCMB taraf?ndan A?ustos ay?na ili?kin Konut Fiyat
Endeksi verileri aç?kland?. Konut Fiyat Endeksi (KFE), A?ustosta bir
önceki aya göre %0,98 art?? kaydetti. Bu y?l?n A?ustos ay?nda 2015'in
ayn? dönemine k?yasla da %14,1 artan KFE, ayn? dönemde reel olarak
%5,6 yükseldi.

D??ER ??RKET HABERLER?

Bat?çim Çimento (BTCIM, Nötr): 18.04.2016 ve 21.09.2016 tarihinde
yap?lan özel durum aç?klamas? ile duru? bildiriminde bulunulan
2.f?r?n?n modernizasyon faaliyetleri ve planl? revizyon i?leri
tamamlanm?? olup, dün itibariyle faaliyete geçmi?tir.
Çemta? (CEMTS, Pozitif): ?irket'in net dönem kar? 3Ç2016'da bir
önceki y?l?n ayn? çeyre?ine göre %70 oran?nda artarak 6,4mn TL olarak
gerçekle?mi?tir. Brüt karda ise ayn? dönem itibariyle ufak çapl? bir
dü?ü? ya?anm??t?r. Üçüncü çeyrekteki kar rakam? ile birlikte Ocak -
Eylül net dönem kar? 22,5mn TL olarak gerçekle?irken, geçti?imiz y?l?n
ayn? döneminde 5,6mn TL zarar kaydedilmi?ti.
?zocam (IZOCM, Nötr): ?irket'in 3Ç2016'daki net dönem kar? bir
önceki y?l?na ayn? dönemine göre %36 oran?nda azalarak 4,3mn TL olarak
gerçekle?mi?tir. Üçüncü çeyrekteki kar rakam? ile birlikte Ocak -
Eylül net dönem kar? 12,7mn TL olarak gerçekle?irken, geçti?imiz y?l?n
ayn? döneminde 18,9mn TL zarar kaydedilmi?ti.
Kron Telekomünikasyon (KRONT, Nötr): ?irket 3Ç2016'da bir önceki
y?l?n ayn? dönemine göre %27 oran?nda artarak 2,2mn TL'ye
yükselmi?tir. Üçüncü çeyrekteki kar rakam? ile birlikte Ocak - Eylül
net dönem kar? 2,9mn TL olarak gerçekle?irken, geçti?imiz y?l?n ayn?
döneminde 3,2mn TL kar rakam? kaydedilmi?ti.
Reysa? GYO (RYGYO): ?irket Adana'da yer alan 3,6bin m2'lik
depolama alan? 1 seneli?ine kiraya verilmi?tir. Kiraya verilen depodan
1 senede yakla??k KDV dahil 150bin USD gelir elde edilecektir. Ayr?ca
?zmir'de bulunan 886 m2'lik depo da 5 seneli?ine kiraya verilmi?tir.
Kiraya verilen depodan 5 senede yakla??k KDV dahil 575bin TL gelir
elde edilecektir.
Despec Bilgisayar (DESPC, S?n?rl? Negatif): ?irketin 3Ç2016 ana
ortakl?k kar? 2,3mn TL ile geçen sene ayn? çeyrekteki 3mn TL'nin %23,6
alt?nda gerçekle?mi?tir. Despec Bilgisayar'?n kar?ndaki s?n?rl?
dü?ü?ün ana sebebi di?er faaliyet gelirleri ve finansman
gelirlerindeki dü?ü? olmu?tur. ?irketin brüt kar? %59,3 art??la 4mn TL
olurken, faaliyet kar? geçen seneye göre %19,3 artarak 2,5mn TL olmu?
ve olumlu bir görüntü sergilemi?tir. Öte yandan, finansman gelirleri
ise 1,3mn TL azalarak 332bin TL olarak gerçekle?mi? ve olumsuz bir
görüntü sergilemi?tir. ?irketin 2016 Ocak- Eylül kar? ise 4,1mn TL
olarak gerçekle?mi?tir. Geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde kar 8,8mn TL
idi.
Federal-Mogul ?zmit Piston (FMIZP, S?n?rl? Negatif): ?irketin
3Ç2016 net kar? 2,8mn TL ile geçen sene ayn? çeyrekteki 6,5mn TL'nin
%56,8 alt?nda gerçekle?mi?tir. FM ?zmit Piston'un kar?ndaki dü?ü?ün
ana sebebi brüt kardaki gerileme ve finansman gelirindeki azalmad?r.
?irketin brüt kar? %49,7 dü?ü?le 2,5mn TL olurken, faaliyet kar? geçen
seneye göre %52,8 azalarak 2,4mn TL olmu? ve olumsuz bir görüntü
sergilemi?tir. Finansman gelirleri ise 2,3mn TL TL azalarak 21bin TL
olarak gerçekle?mi? ve olumsuz bir görüntü sergilemi?tir. FM ?zmit
Piston'un 3Ç2016 vergi gideri 362bin TL olmu? ve 2015'teki 1,6mn
TL'lik vergi giderinin oldukça alt?nda gerçekle?mi?tir. ?irketin 2016
Ocak- Eylül kar? ise 10,9mn TL olarak gerçekle?mi?tir. Geçti?imiz
y?l?n ayn? döneminde kar 14,6mn TL idi.
Türk Ekonomi Bankas?: Banka 3Ç2016'da 286,5mn TL kar aç?klam??t?r.
Bir önceki çeyrekteki kar rakam? 317mn TL idi. Banka, geçti?imiz y?l?n
ayn? çeyre?inde 156,1mn TL kar elde etmi?ti. 2016 y?l?n?n Ocak - Eylül
dönemi itibariyle net dönem kar? ise bir önceki y?l?n ayn? dönemine
göre %51 oran?nda artarak 886,5mn TL olarak gerçekle?mi?tir."


******

Burada yer alan yat?r?m bilgi, yorum ve tavsiyeler yat?r?m
dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?m dan??manl??? hizmeti,
arac? kurumlar, portföy yönetim ?irketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile mü?teri aras?nda imzalanacak yat?r?m dan??manl???
sözle?mesi çerçevesinde sunulmaktad?r. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar?n ki?isel görü?lerine
dayanmaktad?r. Bu görü?ler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan?larak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar do?urmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey