Ana Sayfa***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DE?ERLER A.?.( ?hraç Tavan?na ?li?kin Bildirim )----

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DE?ERLER A.?.( ?hraç Tavan?na ?li?kin Bildirim )

27 Ekim 2016 - 15:19 www.borsagundem.com

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DE?ERLER A.?.( ?hraç Tavan?na ?li?kin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma arac? ihrac?
Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m? ? Hay?r

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2016
?hraç Tavan? Tutar? 100.000.000
Para Birimi TRY
?hraç Tavan? K?ymet Türü Borçlanma Arac?
Sat?? Türü Tahsisli-Nitelikli Yat?r?mc?ya Sat??
Yurt ?çi / Yurt D??? Yurt ?çi
SPK Ba?vuru Tarihi 26.07.2016
SPK Ba?vuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.10.2016
?hraç Tavan? Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2017

Ek Aç?klamalar
07.06.2016 tarihli özel durum aç?klamam?za istinaden, ?irketimizin 100.000.000,-TL nominal de?erli ve 1 y?la kadar vadeli borçlanma arac? ihrac?na ili?kin olarak Sermaye Piyasas? Kurulu'nun 25.10.2016 tarih ve 29/974 say?l? karar? ile onaylanan ihraç belgesi 26.10.2016 tarihinde tebellü? edilmi? olup ekte yer almaktad?r.
Sayg?lar?m?zla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Ihrac Belgesi_26.10.2016.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564310


BIST