Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

28 Haziran 2016 - 19:14 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme ma Düzeltme mi ? Hayır
r Açıklama mı ? Hayır
İlgili ŞirketlerYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2016 Devralma Şeklinde Birleşme
Bi
Para Birimi TRY vralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmebu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EGELİ & CO GİRİI A.Ş. Borsa da İşlem Gören
Pay Grup Bilgileri Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşıl Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem 761
B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91Q1 39.920.239 39.920.239
Mevcu Birleşme Nedenı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye

Ek Açıklamalar rmayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.ir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şİrketimiz bünyesinde br.
Yönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karar ile
1. Genel Kurulun onayına tabi olddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönu oluşturan işleme taraf her iki şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'na tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Egeli & Co Gtün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem "devralan" sıfatıyla Şirketimizin ve hem de "devrolan" sıfatıyla Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, SPKn.'na tabi Şirketler inansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2015?31.12.2015 hesap dönemine ait yıllık finansal raporunda yer alan finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına,
3. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki şirketin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olmakümlerine uygun olarak hazırla" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
4. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
5. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini ile Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayacak kuruluşun seçimi ve görevlendirilmesi hususlarında Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI'dan herhangi ikisinin birlikte yetkili ve görevli kılınmasına,
oybirliğ

BIST