Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

26 Mayıs 2016 - 18:33 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 2214242
Faks 332 - 2214235
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2214242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2214235
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.05.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Murat ÇAKIRKAYA ve Uğur HARMANKAYA, oy toplayıcı olarak da Ethem UYANDIRANve Yusuf ÖZTÜRK oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun özet olarak okunması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı.Fiziki ve elektronik ortamda faaliyet raporunun özetinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu özeti Tolga CERAN tarafından okundu.Müzekere edildi.Onaylanmasıfiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat Altun tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2015 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim kurulu üyeleri fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını kullanmamışlardır.
Adese AVM Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi Ali Murat Şahin tarafından okundu.Yasal kayıtlara göre oluşan 10,168,686.47 TL `?NetDönem Karı??, `?GeçmişYıllarZararları?? olan 11,778,684.46 TL den mahsup edildiğinde, (-) 1,609,997.99 TL.oluştuğundan 2015 yılıiçin `?Dağıtılabilir Dönem Karı?? bulunmadığı hususu genel kurula bilgi olarak verildi.Yönetim Kurulu?nun kardağıtılmaması yönündeki teklifi fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 15.04.2016 tarih 29833736-110.04.02-E.4425 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 26.04.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazılarına binaen daha önceden yönetim kurulu tarafından tadil edilmiş olan Şirket esas sözleşmesinin6. Maddesinin sadece değiştirilen kısmının okunması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylanarak oy birliği ile kabul edildi.6. Maddenin yeni hali Ali Murat Şahin tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Murat Altun tarafından şirketin 2015 yılında toplam 27.195.-TLtutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul?a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının 300.000 TL olarakbelirlenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Ali Murat Şahin tarafından yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Tolga Ceran tarafından ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Yapılan oylamada, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü ÖdenmeyecekPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ADESE(Eski),TREADSE00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADSE00023 0,0000000 0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535496


BIST