Ana Sayfa***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

11 Nisan 2016 - 14:36 www.borsagundem.com

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.4 D.12-13 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 3430626
Faks 212 - 3430627
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3430626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3430627
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, toplandı.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Esas Sözleşme Tadil Metni, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Kamunun bilgisine arz ederiz.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 11.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL yetkilendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
2. Yapılan görüşmeler sonunda 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Yapılan görüşmeler sonunda 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yapılan görüşmeler sonunda 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5.Yapılan görüşmeler sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.
6. Yapılan görüşmeler sonunda Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2015 yılı faaliyetlerinden 8.447.363,00-TL (Vergi Usul Kanununa göre ise 1.496.115,00-TL zarar edilmesi ) zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
7. 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Sermaye Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Yapılan görüşmeler sonucunda esas sözlemenin ekte yer alan tutanakta da belirtildiği hali ile onaylanmasına karar verildi.
10. Bağış ve yardımlara ilişkin politika onaylandı. 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususu oybirliğiyle onaylandı.
11. İnsan Kaynakları Politikası?nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları?nın 3.3.8 no?lu maddesinin revizesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2015 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliğ?i kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri? hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 2015 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Söz alan pay sahiplerine yönetim kurulu üyesi tarafından bilgi verildi.
16. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü ÖdenmeyecekPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EGCYO(Eski),TRAEVREN91Q7 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEVRN00020 0,0000000 0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522670


BIST