Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

01 Nisan 2016 - 19:34 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 3430626
Faks 212 - 3430627
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3430626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3430627
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12.00'da The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 34367 adresinde ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.


Karar Tarihi 01.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 02.05.2016 12:00
Adresi The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 34367
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK?nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlamış 31.12.2015 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu?nun(TTK) 376?ncı maddesinin 1?nci fıkrası uyarınca, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 04.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.27 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 26.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-00013349821 sayılı izni ile uygun bulunan ve eski- yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 maddesinin değiştirilmesi ve 29. Maddenin esas sözleşmeden çıkarılması hakkında karar alınması,
11. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurulun onayına sunulması, Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. İnsan Kaynakları Politikası?nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları?nın 3.3.8 no?lu maddesinin revizesi hakkında bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler ve ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,
17. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesihttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519870


BIST