Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

29 Mart 2016 - 18:14 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Sermaye Kaybının Giderilmesi ve Özsermayenin Güçlendirilmesi Hk.


AÇIKLAMA:
22 Şubat 2016 tarih, BİAŞ-4-1690 sayılı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimize göndermiş olduğu yazıya istinaden, Yönetim Kurulumuz tarafından sermaye kaybının giderilmesi ve özsermayenin güçlendirilmesi konusunda aşağıda belirtilen tespitlerin ve açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesine karar vermiştir.

1- 31 Aralık 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere, TFRS 10, "Konsolide Finansal Tablolar" standardında yatırım işletmeleri açısından değişiklik yapan 5 Mart 2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13)'de belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz söz konusu tebliğde tanımlanan "yatırım işletmesi" kriterlerinde olduğundan, ilgili tebliğde yatırım işletmelerine tanınan konsolidasyona ilişkin istisna kapsamında, ilk defa 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlamak üzere, söz konusu bağlı ortaklıklarını, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirmekte olup finansal yatırımların altında sınıflandırmıştır. Şirketimizin bağlı ortaklığının gerçeğe uygun değer hesaplamasında borsada işlem gören bir şirket olması dolayısıyla borsadaki kotasyon fiyatı kullanılarak finansal tablolarına yansıtılmıştır.

2- Şirketimizin 30.09.2015 tarihi itibariyle finansal tablolarında yer alan %12,6 oranındaki sermaye kaybı, operasyonel faaliyetlerindeki zararlardan ziyade birinci maddede açıklanan muhasebe standartı çerçevesinde yapılan sınıflamaya bağlı olarak finansal tablolara yansıtılan bağlı ortaklığın ve satılmaya hazır finansal varlıkların borsa fiyatlarının bir önceki döneme göre düşmesinden kaynaklanmaktadır.

3- Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli alternatifler Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu çerçevede

- 28.03.2016 tarihinde de Kamuya açıklandığı üzere yatırım danışmanlığı sözleşmesi iptal edilmiş,

- Genel yönetim giderlerinde de azaltıcı tedbirler uygulanmaya başlanmıştır.
Bunların sonucu olarak 2016 yılında yatırım danışmanlığı giderleri dahil, operasyonel giderlerde 2015 yılına kıyasla %40 seviyesinde bir tasarruf elde edilmesi planlanmıştır.

4- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize yapılan uyarı döneminde mevcut bulunan vadesinde ödenmemiş kamu ve personel borcu işbu açıklama tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır.

5- Nakit akışının güçlendirilmesi için şirketimizin mali tablolarında yer alan iştiraklerden alacakların tahsiline başlanmış olup, şirketimizin nakit akışı olumlu yönde etkilenmiştir.

6- Şirket'imizin kısa vadeli aktif pasif dengesinin iyileştirilmesi için kısa vadeli banka kredilerinin vadesinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış ve Odeabank A.Ş. nezdindeki toplam 7.000.000 TL tutarında kısa vadeli finansal borcumuzun 100.000 TL'si ödenmiş, 4.000.000 TL'lik kısmının vade yapısı, 48 ayda, taksitle ödenecek şekilde düzenlenmiştir. Bugün itibarı ile kısa vadeli aktif ve pasiflerimizin dengesi şirketimiz lehinedir.

7- Şirketimizin aktifleri detaylıca dikkate alındığında nakite çevrilebilecek aktiflere sahip olduğu aşikardır. Şirketin nakit akışının gerektirdiği durumlarda bu aktiflerden satış yapılması için Yönetim Kurulumuzca Genel Müdürümüze yetki verilmiş olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı karşılanabilecektir.

8- Bu kısa vadeli gerçekleştirilebilecek önlemlerin yanısıra orta ve uzun vadede de şirketimizin aktif pasif dengesinin optimize edilmesi amacı ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle ilgili çalışmalar ayrıca devam etmekte olup, somut gelişmeler oldukça kamunun bilgisine sunulacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518127


BIST