Ana Sayfa***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

03 Nisan 2015 - 12:48 www.borsagundem.com

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.4 D.12-13 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 3430626
Faks 212 - 3430627
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3430626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3430627
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Nisan 2015 Cuma günü saat 10:00?da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, toplandı.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz ederiz.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 03.04.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Toplantı Başkanlığı?nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
3. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oy birliği ile karar verildi.
4. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü?nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
5. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
6. Yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Kar dağıtım politikasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarda 7.713.908 TL net dönem kârı elde edilmesine karşın vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali tablolarda 1.221.151,76 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
8. 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2015 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.
11. Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2014 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı belirtilmiştir.
12. ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri? hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. ?Bilgilendirme Politikası? Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
15.2014 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü ÖdenmeyecekPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EGCYO(Eski),TRAEVREN91Q7 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEVRN00020 0,0000000 0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428393


BIST