Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

14 Eylül 2014 - 17:50 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon ve Faks Numarası : 0 256 6181310 - 0 256 6181104
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 256 6181310 - 0 256 6181104
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : KUŞTUR TATİL KÖYÜNÜN KİRAYA VERİLMESİ


AÇIKLAMA:
02/09/2014 tarihli Özel durum açıklamamız gereğince Kuştur Tatil Köyü'nün garantili geceleme ile veya tek satıcılık verilerek işletilmesi ya da kiraya verilmesi konusunda görüşmeler yapılmış ve teklifler alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/Eylül/2014 tarihli toplantısında,verilen tekliflerin etraflıca incelenmesi sonucunda Kuştur Tatil Köyü ve müştemilatının Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anomim Şirketi (Majesty Hotel&Resort)'ne BİRİNCİ YIL 1.202.500 (Birmilyon ikiyüzikibin beşyüz) USD +KDV ve 925.000(Dokuzyüzyirmibeşbin) EURO + KDV ve SONRAKİ 6(ALTI) YIL İÇİN her yıl 50.000 (Elli bin)EURO + KDV arttırılmak suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kiracı ile Şirketimiz arasında herhangi bir ilişki söz konusu olmayıp kira bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

İş bu karar kapsamında düzenlenecek kira sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (''Tebliğ'') 5.maddesinin birinci fıkrası ve 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda Kuştur Tatil Köyünün kiraya verilmesi işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, sözonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anomim Şirketi ile kira sözleşmesi yapılması hususunun

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için (25,52)TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin (4 Milyon) TL 'sını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlemden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına

-Bu çerçevede genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılmasına

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu kira sözleşmesinin imzalanmasına ve gerekli işlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Özmetin KAVASOĞLU'nun müştereken veya ayrı ayrı yetkili kılınmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.


Av.Davut SELÇUKİ Özmetin KAVASOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu 2.Başkanı /Murahhas Aza


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=384011


BIST