Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )

28 Ağustos 2014 - 20:10 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 A GRUBU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUPay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.08.2014 09:00
Hesap Dönemi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü?ne 4050-567 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.00?da, 10000 Sokak, No: 7, AOSB, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü?nün 18 Ağustos 2014 tarih ve 52101085-431.03/2492 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halil Bacaksız?ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu?nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.
? Toplantıya ait davetin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (?TTK?) ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?SerPK?) ve Şirket Esas Sözleşmesi?nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 21 gün önce, 01.08.2014 tarih ve 8622 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 156., 157. ve 158. sayfalarında, 01.08.2014 tarihli ulusal çapta yayımlanan Dünya Gazetesi ve Ticaret Gazetesi?nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (?KAP?), Şirket?in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (?MKK?) Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde (?EGKS?) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 01.08.2014 tarihinde Pasaport-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

? Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu,

? Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden (A) Grubunun toplam 100.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet paydan 98.250 Türk Lirası sermayeye karşılık 9.825.000 adet payın temsilen ve 1.400 Türk Lirası sermayeye karşılık 140.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 99.650 Türk Lirası sermayeye karşılık 9.965.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu
tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı sorulmuş herhangi bir itirazın olmadığı beyan edilmiştir.
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı?nın açılmasında yasal bir engel olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı?nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Asım Okan Erdem oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Asım Okan Erdem, Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar?ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil?i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı?na (A) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarını, imzalama yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi?nin 8. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.
devamı ekte yayınlanan toplantı tutanağında yer almaktadır...
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=381829


BIST