Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

01 Ağustos 2014 - 18:43 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
28.08.2014 saat 10:00' da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.


Karar Tarihi 24.07.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.08.2014 10:00
Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir
Gündem 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3.2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4.2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5.2013 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6.Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi?nin 7., 8., 15., 20., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.
8.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10.Sermaye Piyasası Kurulu?nca yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek amacıyla güncellenen Geri Alım Programı?nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
11.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12.2013 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13.Güncellenen Bağış ve Yardım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması, 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14.Güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15.Güncellenen Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16.Güncellenen İnsan Kaynakları politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
18.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=374115


BIST