Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

27 Kasım 2013 - 16:59 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul
Telefon 212 - 2445566
Faks 212 - 2445567
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2445566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2445567
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 27.11.2013 tarihli Genel Kurul hakkında
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.11.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin ?2012 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi?nin çeşitli maddelerinin tadilinin? görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul?da akdedilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi?nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ, Veysel ÇAKIR (Bağımsız Üye) ve Muhsin Göktuğ DEMİRAY?ın (Bağımsız Üye) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
3. Şirketimizin, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.?deki iştirak hissesi satışından 2012 yılında 1.546.043,58 TL satış karı elde edilmiş olduğu, bu karın %75?ine tekabül eden 1.159.532,69 TL?lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisi istisna kazançlar kapsamında beyan edildiği, bu istisna ile ilgili olarak 5520 sayılı Kanun ve 20.11.2008 tarih 3 Seri No.lu Genel Tebliğ?de yapılan düzenlemelere göre satışın, yapıldığı yıldan başlamak üzere özel fonlar hesabında takip edilmek zorunluluğu bulunduğu ve vergi mevzuatı uyarınca sermayeye ilave dışında 5 yıl süreyle bilançonun pasifinde muhafaza edilmesi zorunlu olduğu ve bu sebeple 2012 yılsonu mali tablolarına göre kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.?nin atanması işleminin onaylanmasına,
5. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ve Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan sürenin uzatılması amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi?nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin değiştirilmesine,
6. Yönetim Kurulu?nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine
karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve ekleri ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

Ekler:
1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı, ekinde Anasözleşme Tadil metni ve Genel Kurul İç Yönergesi
2- Hazirun Cetveli

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=323537


BIST