Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Kasım 2013 - 17:39 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul
Telefon 212 - 2445566
Faks 212 - 2445567
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2445566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2445567
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 27.11.2013 Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Anasözleşme değişikliklerinin ve 2012 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 14.00?te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hissedar olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu 415 ve 427. madde hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en geç bir gün önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10.00?a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.Karar Tarihi 04.11.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 27.11.2013 14:00
Adresi Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul
Gündem GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(27.11.2013)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, Yönetim Kurulu?nun önerdiği kar dağıtımı hakkında karar alınması
5. Dönem içerisinde TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu üyesi atanma işleminin onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
8. 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
9. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10. 2012 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
12. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi?nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması
13. Yönetim Kurulu?nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında karar alınması
14. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15. Dilekler ve Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=318013


BIST