Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

15 Mayıs 2013 - 16:34 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks No. : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : MADDE TADİLLERİNİN ONAYI


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz esas sözleşmesinin, 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. Ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02.-1454-4783 sayılı yazısı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-2902-571450-5114-3686 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EK:
ESKİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket

a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.
b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi alıp satabilir.
f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know - how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.
i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.


YENİ ŞEKİL
TASLAK METİN AMAÇ VE KONU
Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket

a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.
b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla pay senedi alıp satabilir.
f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know - how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.
i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.
j) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas tibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir' dedir. Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45, Çiğli - İzmir' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesı' nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş ai ve Ticaret Bakanlığı' na bilemiş Şirket için bu durum fesiOtuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket paylarının 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon ) Türk Lirası sermayenin
* 20.308.581,28.-TL'sı Sermaye Hesabı Düzeltmesi Olumlu Farkları,
* 572.533,64.-TL'sı Geçmiş Yıl Karından
* 6.118.885,08.-TL'sı tutarındaki kısmı 2009 yılı karından,
karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket paylarının 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon ) Türk Lirası sermayenin
* 20.308.581,28.-TL'sı Sermaye Hesabı Düzeltmesi Olumlu Farkları,
* 572.533,64.-TL'sı Geçmiş Yıl Karından
* 6.118.885,08.-TL'sı tutarındaki kısmı 2009 yılı karından,
karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 12 -

Yönetim Kurulu haiz olduğu temsil salahiyetini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek salahiyetine haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.


YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 12 -

Yönetim Kurulu, temsil ve yönetim yetkisinin (Türk Ticaret Kanununda devredilemez yetkileri dışında kalan yetkilerini) tamamını veya bir kısmını TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca devretmeye yetkilidir. Yönetim yetkisinin devri ile ilgili hususlar, Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi uyarınca düzenlenecek bir iç yönerge ile belirlenir.
Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL
DENETÇİLER
MADDE 14 -

Genel Kurul,Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetçi olabilecekler arasından bir veya iki adet denetçi seçer. Denetçiler, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

YENİ ŞEKİL
DENETÇİLER
MADDE 14 -

Şirketin mevzuatta denetlenmesi öngörülen hususların denetimi ile ilgili olarak denetçi seçiminde Türk Ticnın korunması hususunda lüzumlerilen ödevleri iyi yapmamaktatinde Başkan vekili riyaset ed kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
MADDE 16 -

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul toplantısı yapar.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ ŞEKİL
YILLIK RAPORLAR
MADDE 25 -

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan genel kurul tutanaklarından ve genel kurulda heyette hazır bulunan paydaşların ad ve paylarını gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden başlayarak en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir. Ya da toplantıda hazır bulunacak komisere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul' a gönderilir ve kamuya duyurulur.YENİ ŞEKİL
YILLIK RAPORLAR
MADDE 25-

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat uyarınca düzenlediği yıllık raporlar ile denetçilerin hazırladığı raporları pay sahipleri ile diğer ilgililerin incelemeleri için mevzuatın belirlediği süreler içinde ve genel kuruldan önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME
MADDE 30 -

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi. 1 tanesini Ticaret Bakanlığına ve 1 tanesini Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL
ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIR BULUNDURULMASI
MADDE 30 -

Şirket ilgili mevzuat uyarınca bu esas sözleşmeyi pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesi için şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282126


BIST